Northgroup Consulting

216298-2014: Ελλάδα-Θεσσαλονίκη: Πληροφορίες για την αγορά εργασίας στον διά βίου προσανατολισμό

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής

Cedefop (Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης)
Οδός Ευρώπης 123, ΤΘ 22427
Σημείο(α) επαφής: κ. Clotilde Assumel-Lurdin
Υπόψη: κ. Γεωργίου Παρασκευαΐδη
551 02 Θεσσαλονίκη
ΕΛΛΆΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2310490287
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Φαξ: +30 2310490028

Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: http://www.cedefop.europa.eu

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

I.2)Είδος της αναθέτουσας αρχής

Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο / οργανισμός ή διεθνής οργανισμός

I.3)Κύρια δραστηριότητα

Εκπαίδευση

I.4)Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης

Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: όχι

Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης

II.1)Περιγραφή

II.1.1)Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή:

Πληροφορίες για την αγορά εργασίας στον διά βίου προσανατολισμό.

II.1.2)Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής
Υπηρεσίες
Κατηγορία υπηρεσιών: αριθ 8: Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης
Κύριος τόπος ή τοποθεσία των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: Στα γραφεία του αναδόχου.

Κωδικός NUTS GR122

II.1.3)Πληροφορίες σχετικά με δημόσια σύμβαση, συμφωνία πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών (ΔΣΑ)

Η προκήρυξη αφορά δημόσια σύμβαση

II.1.4)Πληροφορίες για τη συμφωνία πλαίσιο

II.1.5)Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή των αγορών

Ο στόχος της σύμβασης μελέτης είναι η ανάλυση του ρόλου των πληροφοριών και των στοιχείων για την αγορά εργασίας για τον επιτυχή προσανατολισμό και την επαγγελματική αγωγή. Τα κύρια καθήκοντα προς εκτέλεση είναι τα εξής: 1) παραγωγή μιας συγκριτικής επισκόπησης των στρατηγικών χρήσης των πληροφοριών για την αγορά εργασίας στο πλαίσιο του προσανατολισμού και της επαγγελματικής αγωγής εντός της ΕΕ, 2) παραγωγή μιας δέσμης εργαλείων για επαγγελματίες για την επιτυχή χρήση των πληροφοριών για την αγορά εργασίας σε δραστηριότητες προσανατολισμού και επαγγελματικής αγωγής, 3) παραγωγή μιας δέσμης εργαλείων για χρήστες για την επιτυχή χρήση των πληροφοριών για την αγορά εργασίας κατά τον σχεδιασμό της σταδιοδρομίας. Οι προς ανάπτυξη εργασίες θα βασιστούν στην ανάλυση εγγράφων και σε έρευνα τεκμηρίωσης, σε μεθοδολογίες περιπτωσιολογικών μελετών και συνεντεύξεις. Τα κύρια πορίσματα και τα εργαλεία θα έχουν ως στόχο την υποστήριξη των δραστηριοτήτων προσανατολισμού και επαγγελματικής αγωγής των υπηρεσιών απασχόλησης, των παροχέων κατάρτισης και των σχολείων, καθώς και τον σχεδιασμό εργαλείων αυτοβοήθειας.

II.1.6)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

73000000

II.1.7)Πληροφορίες για τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA)

Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (Government Procurement Agreement – GPA): όχι

II.1.8)Τμήματα

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε παρτίδες: όχι

II.1.9)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές

Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2)Ποσότητα ή έκταση της σύμβασης

II.2.1)Συνολική ποσότητα ή έκταση:

Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός για τις ζητούμενες υπηρεσίες που περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών είναι της τάξεως των 190 000 EUR (χωρίς ΦΠΑ).

II.2.2)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.3)Πληροφορίες σχετικά με ανανεώσεις

Η παρούσα σύμβαση μπορεί να ανανεωθεί: όχι

II.3)Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία ολοκλήρωσης

Διάρκεια σε μήνες: 15 (από την ανάθεση της σύμβασης)

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.1.1)Απαιτούμενες εγγυήσεις:

Άνευ αντικειμένου.

III.1.2)Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:

Οι πληρωμές θα καταβληθούν εντός 30 ημερών (προχρηματοδότηση) και 60 ημερών (άλλες πληρωμές) από την ημερομηνία υποβολής των τιμολογίων και σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στο σχέδιο σύμβασης.

III.1.3)Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:

Οι υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν μεταξύ της υποβολής κοινής προσφοράς ως κοινοπραξία/όμιλος και της υποβολής προσφοράς ως μεμονωμένοι υποψήφιοι με δυνατότητα, και στις δύο περιπτώσεις, ύπαρξης 1 ή περισσότερων υπεργολάβων. Οποιοδήποτε είδος προσφοράς επιλεγεί, η προσφορά πρέπει να ορίζει το νομικό καθεστώς και τον ρόλο κάθε νομικής οντότητας στην προτεινόμενη προσφορά.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλείστε να ανατρέξετε στα έγγραφα του διαγωνισμού.

III.1.4)Άλλοι ειδικοί όροι

Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται σε ειδικούς όρους: ναι
Περιγραφή των ειδικών όρων: Η υπεργολαβία επιτρέπεται. Ως υπεργολαβία ορίζεται η κατάσταση στην οποία έχει συναφθεί ή πρόκειται να συναφθεί σύμβαση μεταξύ του Cedefop και ενός αναδόχου, στην οποία ο ανάδοχος, προκειμένου να εκτελέσει την εν λόγω σύμβαση, αναλαμβάνει νομικές υποχρεώσεις με άλλες οντότητες για την εκτέλεση μέρους της υπηρεσίας. Σε περίπτωση ανάθεσης, η σύμβαση θα υπογραφεί από τον επιλεγέντα υποψήφιο (τον ανάδοχο), ο οποίος θα είναι το μόνο υπεύθυνο συμβαλλόμενο μέρος για την εκτέλεση της εν λόγω σύμβασης έναντι του Cedefop. Το Cedefop δεν έχει καμία άμεση νομική υποχρέωση έναντι του (των) υπεργολάβου(ων). Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλείστε να ανατρέξετε στα έγγραφα του διαγωνισμού.

III.2)Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.2.1)Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο

Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής και να διαθέτουν την απαραίτητη νομική κατάσταση για τη συμμετοχή στην εν λόγω διαγωνιστική διαδικασία.
Η συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό είναι ελεύθερη μόνο για υποψηφίους οι οποίοι συμμορφώνονται πλήρως με τη δήλωση σχετικά με τα κριτήρια αποκλεισμού και την απουσία σύγκρουσης συμφερόντων του παραρτήματος Γ των εγγράφων του διαγωνισμού.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλείστε να ανατρέξετε στα έγγραφα του διαγωνισμού.

III.2.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα

Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: Προς απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής ικανότητας των υποψηφίων, πρέπει να υποβληθούν τα ακόλουθα έγγραφα:
— υπογεγραμμένη δήλωση περί του κύκλου εργασιών του υποψηφίου κατά τα τελευταία 2 οικονομικά έτη από υπηρεσίες παρόμοιας φύσης με αυτές που αποτελούν το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών.
Σε περίπτωση κοινοπραξίας (ομίλου) ή υπεργολαβίας, κάθε μέλος της κοινοπραξίας και όλοι οι υπεργολάβοι πρέπει να παράσχουν την απαιτούμενη δήλωση αναφορικά με την οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα, ωστόσο η αξιολόγηση του κατά πόσο πληρούται η ελάχιστη απαίτηση θα αφορά την κοινοπραξία ως σύνολο ή τον υποψήφιο μαζί με τους υπεργολάβους του.
Στην περίπτωση σύστασης για την ανάθεση της σύμβασης, ο επιλεγείς υποψήφιος [μεμονωμένος υποψήφιος ή, σε περίπτωση κοινοπραξίας (ομίλου), κάθε μέλος της κοινοπραξίας] θα κληθεί να αποδείξει τα ανωτέρω υποβάλλοντας ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις (ελεγμένους λογαριασμούς/καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσης ή ισοδύναμα έγγραφα), εφόσον η κατάρτιση τέτοιων προβλέπεται από την αντίστοιχη εθνική νομοθεσία. Στην περίπτωση που οι υπεργολαβικά ανατιθέμενες εργασίες υπερβαίνουν το 40 % του έργου σε αξία, το Cedefop θα διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την υποβολή ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων και από τους υπεργολάβους. Για τους υποψηφίους ή τους υπεργολάβους που είναι φυσικά πρόσωπα/ελεύθεροι επαγγελματίες, απαιτείται η υποβολή φορολογικής δήλωσης και φορολογικού εκκαθαριστικού σημειώματος για τα τελευταία 2 οικονομικά έτη.
Εάν, για κάποιον ιδιαίτερο λόγο, ο επιλεγείς υποψήφιος (ή οποιοδήποτε μέλος της κοινοπραξίας ή υπεργολάβος) δεν είναι σε θέση να προσκομίσει κάποιο από τα ανωτέρω έγγραφα, θα πρέπει να αιτιολογήσει τη μη υποβολή των εγγράφων και δύναται να αποδείξει την οικονομική και χρηματοοικονομική του ικανότητα μέσω οποιουδήποτε άλλου εγγράφου το οποίο θα κρίνει κατάλληλο το Cedefop. Το Cedefop επιφυλάσσεται του δικαιώματος να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, το οποίο του επιτρέπει να επαληθεύσει την οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα του υποψηφίου.
Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) ενδεχομένως απαιτούμενων προσόντων: Ο υποψήφιος πρέπει να βρίσκεται σε σταθερή χρηματοοικονομική κατάσταση και να διαθέτει την οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα για να εκτελέσει τη σύμβαση.
Απαιτήσεις:
— ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του υποψηφίου κατά τα τελευταία 2 οικονομικά έτη από υπηρεσίες παρόμοιες με αυτές που καλύπτει η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον σε 180 000 EUR.

III.2.3)Τεχνική ικανότητα

Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις:
Ο υποψήφιος πρέπει να προσκομίσει τα ακόλουθα έγγραφα ή πληροφορίες προκειμένου να αποδείξει την τεχνική και επαγγελματική του ικανότητα για την εκτέλεση της προτεινόμενης σύμβασης:
— σύντομο προφίλ της εταιρείας με σαφή αναφορά της εμπειρίας και της εμπειρογνωμοσύνης στους τομείς της μελέτης,
— κατάλογος τουλάχιστον 3 συμβάσεων που έχουν εκτελεστεί κατά τα τελευταία 5 έτη, παρόμοιας έκτασης, μεγέθους και αντικειμένου με αυτές που απαιτούνται στην παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών, με περιγραφή των αναθετουσών αρχών, των αντικειμένων, των ποσών, των ημερομηνιών, του ποσοστού και των ειδικών εργασιών που έχει εκτελέσει ο υποψήφιος,
— λεπτομερή βιογραφικά σημειώματα μόνο των βασικών εμπειρογνωμόνων, η συμμετοχή των οποίων θα είναι καθοριστικής σημασίας για την εκτέλεση της σύμβασης (κατά προτίμηση σε μορφή Europass).
Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή υπεργολαβίας, η κοινοπραξία ή ο υποψήφιος μαζί με όλους τους υπεργολάβους οφείλουν να παράσχουν αποδεικτικά τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας ως σύνολο.
Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) ενδεχομένως απαιτούμενων προσόντων:
Θα ζητηθεί από τους υποψηφίους να αποδείξουν ότι διαθέτουν επαρκή τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την εκτέλεση της σύμβασης. Οι υποψήφιοι πρέπει να αποδείξουν ότι διαθέτουν τα προσόντα, τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την ικανότητα εκτέλεσης των εργασιών που περιγράφονται στους όρους αναφοράς (μόνο για τις μελέτες).
Απαιτήσεις:
— ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε συγκριτικές έρευνες σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
— η προτεινόμενη από τον υποψήφιο ομάδα εμπειρογνωμόνων πρέπει να διαθέτει προφίλ, γνώσεις και εμπειρία σχετικά με το αντικείμενο της μελέτης για την επιτυχή υλοποίηση της σύμβασης. Ειδικότερα, οι ακόλουθες απαιτήσεις είναι υποχρεωτικές:
Για τον προτεινόμενο επικεφαλής της ομάδας:
— εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών στη διαχείριση ερευνητικών σχεδίων,
— εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών, από την ανωτέρω αναφερόμενη 5ετή εμπειρία, στη διαχείριση συγκριτικών ερευνών σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
— προσωπική επαγγελματική ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών συνολικά, σε τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους τομείς:
• πληροφορίες και στοιχεία για την αγορά εργασίας,
• διά βίου προσανατολισμός και επαγγελματική αγωγή.
Για την ομάδα επιτόπιας έρευνας:
— ανώτερος ερευνητής με εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών στην ποιοτική έρευνα, συμπεριλαμβανομένης της μεθοδολογίας περιπτωσιολογικών μελετών σε σχετικό τομέα έρευνας (πληροφορίες για την αγορά εργασίας, προσανατολισμός, επαγγελματική αγωγή),
— εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στην εφαρμογή μεθοδολογιών περιπτωσιολογικών μελετών για κάθε μέλος της ομάδας επιτόπιας έρευνας.
Η ομάδα επιτόπιας έρευνας πρέπει επίσης να διαθέτει από κοινού:
— εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών στην ανάλυση του ρόλου των πληροφοριών για την αγορά εργασίας στον προσανατολισμό και την επαγγελματική αγωγή,
— εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στην ανάλυση του διά βίου προσανατολισμού στις ενεργητικές πολιτικές αγοράς εργασίας,
— εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στην ανάλυση των στρατηγικών επαγγελματικής αγωγής σε περιβάλλοντα εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Πρέπει να σημειωθεί ότι η σύνθεση της ομάδας επιτόπιας έρευνας δύναται να μεταβληθεί ανάλογα με τη φύση της περίπτωσης. Σε αυτή την περίπτωση, ο υποψήφιος θα πρέπει να διευκρινίζει τις σχετικές επιλογές στην πρόταση.
Για τους προτεινόμενους ερευνητές (επικεφαλής ομάδας και ομάδα επιτόπιας έρευνας):
— γλωσσική ικανότητα επικοινωνίας και σύνταξης κειμένων υψηλού επιπέδου στα αγγλικά [επίπεδο Β2 όπως ορίζεται στα «Επίπεδα γλωσσομάθειας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ)»].

III.2.4)Πληροφορίες για παραχωρούμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.3)Όροι που αφορούν ειδικά τις συμβάσεις υπηρεσιών

III.3.1)Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία

Η εκτέλεση της υπηρεσίας επιφυλάσσεται σε συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία: όχι

III.3.2)Προσωπικό το οποίο ευθύνεται για την εκτέλεση των υπηρεσιών

Τα νομικά πρόσωπα θα κληθούν να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των στελεχών τους που θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση της σύμβασης: ναι

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Είδος διαδικασίας

IV.1.1)Είδος διαδικασίας

Ανοικτός

IV.1.2)Περιορισμοί ως προς τον αριθμό των φορέων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν

IV.1.3)Μείωση του αριθμού των φορέων κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου

IV.2)Κριτήρια ανάθεσης

IV.2.1)Κριτήρια ανάθεσης

Η πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές, στην πρόσκληση υποβολής προσφορών ή διαπραγμάτευσης ή στο περιγραφικό έγγραφο

IV.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού: όχι

IV.3)Διοικητικές πληροφορίες

IV.3.1)Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή:

AO/RPA/PMDFON/LMI in Guidance/007/14.

IV.3.2)Προηγούμενες προκηρύξεις σχετικά με την ίδια σύμβαση

όχι

IV.3.3)Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων ή περιγραφικού εγγράφου

Έγγραφα που χορηγούνται αντί αντιτίμου: όχι

IV.3.4)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής

15.9.2014

IV.3.5)Ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής σε επιλεγμένους υποψηφίους

IV.3.6)Γλώσσα(-ες) στην (στις) οποία(-ες) μπορούν να συνταχθούν οι μελέτες ή οι αιτήσεις συμμετοχής

Οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ

IV.3.7)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς

έως: 15.3.2015

IV.3.8)Όροι για το άνοιγμα των προσφορών
Ημερομηνία: 29.9.2014 - 11:00

Τόπος:

Στα γραφεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: ναι

Πρόσθετες πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία ανοίγματος προσφορών: Κάθε υποψήφιος μπορεί να εκπροσωπηθεί στο άνοιγμα των προσφορών από 1 πρόσωπο. Το ονοματεπώνυμο του προσώπου που θα παρίσταται κατά το άνοιγμα των προσφορών πρέπει να γνωστοποιηθεί γραπτώς μέσω φαξ (φαξ +30 2310490028) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στη διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) το αργότερο 2 εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση για το άνοιγμα των προσφορών.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σύμβαση σχετιζόμενη με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι

VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τα έγγραφα του διαγωνισμού διατίθενται στον δικτυακό τόπο του Cedefop: http://www.cedefop.europa.eu/EN/working-with-us/public-procurements/calls-for-tenders.aspx

Ο δικτυακός τόπος του Cedefop θα ενημερώνεται τακτικά, συνεπώς οι υποψήφιοι πρέπει να τον επισκέπτονται τακτικά για ενημερώσεις έως την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών.

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Γενικό Δικαστήριο
rue du Fort Niedergrünewald
2925 Λουξεμβούργο
ΛΟΥΞΕΜΒΟΎΡΓΟ

VI.4.2)Υποβολή προσφυγών

VI.4.3)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας γνωστοποίησης:

18.6.2014

Newsletter

Εγγραφείτε στην υπηρεσία newsletter της Northgroup Consultants, για να μαθαίνεται πρώτοι όλα τα νέα για τα επιδοτούμενα προγράμματα...

Επικοινωνηστε

Για οποιαδήποτε απορία ή πληροφορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

  • Θεσσαλονίκη: 2310 238 150
  • Ιωάννινα: 2651 60 70 78

Κοινωνικη δικτυωση

Ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.