Northgroup Consulting

216916-2014: Ελλάδα-Αθήνα: Ατομικός εξοπλισμός και εξοπλισμός υποστήριξης

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής

Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, Επιτέλειο, Διεύθυνση Οικονομικών / Τμήμα Προμήθειων
Μουρούζη 4
Σημείο(α) επαφής: Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, Επιτέλειο, Διεύθυνση Οικονομικών / Τμήμα Προμήθειων
Υπόψη: Επιπύραγος Λουκάκης Ιωάννης
106 74 Αθήνα
ΕΛΛΆΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2132158039
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Φαξ: +30 2107407984

Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: www.fireservice.gr

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

I.2)Είδος της αναθέτουσας αρχής

Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών τους παραρτημάτων

I.3)Κύρια δραστηριότητα

Δημόσια τάξη και ασφάλεια

I.4)Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης

Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: όχι

Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης

II.1)Περιγραφή

II.1.1)Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή:

Προμήθεια με αγορά δέκα χιλιάδων (10.000) ατομικών σακιδίων πλάτης για τις ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώματος

II.1.2)Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής
Προμήθειες
Αγορά
Κύριος τόπος ή τοποθεσία των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: Διαχείριση Πυροσβεστικού Υλικού (ΔΙ.Π.ΥΛ.), Θέση «Ξηρό Πηγάδι» - ΒΙΠΕ Μάνδρα Αττικής, Τ.Κ. 19600, Τηλ. +30 2105559940-3

Κωδικός NUTS GR300

II.1.3)Πληροφορίες σχετικά με δημόσια σύμβαση, συμφωνία πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών (ΔΣΑ)

Η προκήρυξη αφορά δημόσια σύμβαση

II.1.4)Πληροφορίες για τη συμφωνία πλαίσιο

II.1.5)Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή των αγορών

Προμήθεια με αγορά δέκα χιλιάδων (10.000) ατομικών σακιδίων πλάτης για τις ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώματος

II.1.6)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

35800000

II.1.7)Πληροφορίες για τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA)

Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (Government Procurement Agreement – GPA): ναι

II.1.8)Τμήματα

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε παρτίδες: όχι

II.1.9)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές

Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2)Ποσότητα ή έκταση της σύμβασης

II.2.1)Συνολική ποσότητα ή έκταση:

Δέκα χιλιάδες (10 000) ατομικά σακίδια πλάτης
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 105 691 EUR

II.2.2)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.3)Πληροφορίες σχετικά με ανανεώσεις

Η παρούσα σύμβαση μπορεί να ανανεωθεί: όχι

II.3)Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία ολοκλήρωσης

Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την ανάθεση της σύμβασης)

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.1.1)Απαιτούμενες εγγυήσεις:

— Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να κατατεθεί, από κάθε διαγωνιζόμενο, εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με το υπόδειγμα Γ1 του παραρτήματος Γ΄ της διακήρυξης, ποσού που να καλύπτει το 5 % της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης με ΦΠΑ.
— Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή, σύμφωνα με το υπόδειγμα Γ2 του παραρτήματος Γ΄ της διακήρυξης, που να καλύπτει το 10 % της συμβατικής αξίας του είδους, χωρίς ΦΠΑ.

III.1.2)Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:

— Η δαπάνη, θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού έτους 2014 υπό ΚΑΕ 1424 του Ε.Φ. 43-120,
— Η πληρωμή της αξίας του είδους στον προμηθευτή θα γίνει με την εξόφληση του 100 % της συμβατικής αξίας του, μετά την οριστική παραλαβή,
— Ως προς τον τρόπο και τα δικαιολογητικά πληρωμής ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Π.Δ. 118/2007 και στο παράρτημα Β΄ της Διακήρυξης.

III.1.3)Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί πάντως το δικαίωμα να ζητήσει από την ένωση, η οποία θα ανακηρυχθεί προσωρινός ανάδοχος, πριν την υπογραφή της σύμβασης να λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή ως εξής:
(i) να έχει περιβληθεί τη μορφή της κοινοπραξίας κατά τα οριζόμενα στον Κ.Β.Σ ή
(ii) να έχει περιβληθεί τη μορφή εταιρείας του εμπορικού δικαίου, συσταθείσας σύμφωνα με τις διατάξεις του εμπορικού νόμου.
Σε κάθε περίπτωση, τα μέλη της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας ευθύνονται έκαστο, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αδιαιρέτως, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση του έργου.

III.1.4)Άλλοι ειδικοί όροι

Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται σε ειδικούς όρους: όχι

III.2)Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.2.1)Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο

Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: Όπως περιγράφονται στο παράρτημα Β' της υπ' αριθ. 5/2014 διακήρυξης.

III.2.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα

III.2.3)Τεχνική ικανότητα

III.2.4)Πληροφορίες για παραχωρούμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.3)Όροι που αφορούν ειδικά τις συμβάσεις υπηρεσιών

III.3.1)Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία

III.3.2)Προσωπικό το οποίο ευθύνεται για την εκτέλεση των υπηρεσιών

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Είδος διαδικασίας

IV.1.1)Είδος διαδικασίας

Ανοικτός

IV.1.2)Περιορισμοί ως προς τον αριθμό των φορέων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν

IV.1.3)Μείωση του αριθμού των φορέων κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου

IV.2)Κριτήρια ανάθεσης

IV.2.1)Κριτήρια ανάθεσης

Χαμηλότερη τιμή

IV.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού: όχι

IV.3)Διοικητικές πληροφορίες

IV.3.1)Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή:

5/2014

IV.3.2)Προηγούμενες προκηρύξεις σχετικά με την ίδια σύμβαση

Προκήρυξη για το προφίλ αγοραστή

Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕΕΕ: 2013/S 246-428510 της 19.12.2013

IV.3.3)Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων ή περιγραφικού εγγράφου

Έγγραφα που χορηγούνται αντί αντιτίμου: όχι

IV.3.4)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής

5.9.2014 - 10:00

IV.3.5)Ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής σε επιλεγμένους υποψηφίους

IV.3.6)Γλώσσα(-ες) στην (στις) οποία(-ες) μπορούν να συνταχθούν οι μελέτες ή οι αιτήσεις συμμετοχής

ελληνικά.

IV.3.7)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς

Διάρκεια σε μήνες: 180 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.3.8)Όροι για το άνοιγμα των προσφορών
Ημερομηνία: 5.9.2014 - 10:00

Τόπος:

Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, ισόγειο–αίθουσα συνεδριάσεων Α.Π.Σ. Μουρούζη 4, Αθήνα

Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: ναι
Πρόσθετες πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία ανοίγματος προσφορών: Οι προσφέροντες ή οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σύμβαση σχετιζόμενη με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι

VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες
— Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο της ποσότητας του είδους και εντός της προϋπολογισθείσας αξίας (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
— Ο χρόνος παράδοσης του είδους, είναι 6 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, εξαιρουμένου του μηνός Αυγούστου, εφόσον η ημερομηνία παράδοσης συμπίπτει εντός του ανωτέρω μήνα.
— Οι τεχνικές προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, αναγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ε΄ της 5/2014 Διακήρυξης.ΑΠΣ

— Η υπ' αριθ. 5/2014 Διακήρυξη αναρτάται και είναι διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος («www.fireservice.gr→ Διαγωνισμοί Προμηθειών - Παροχής Υπηρεσιών») στον ιστότοπο «Διαύγεια» http://diavgeia.gov.gr/ καθώς και στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) http://www.eprocurement.gov.gr/.

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, Επιτέλειο, Διεύθυνση Οικονομικών, Τμήμα Προμήθειων
Μουρούζη 4
106 74 Αθήνα
ΕΛΛΆΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Τηλέφωνο: +30 2132158039
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://www.fireservice.gr
Φαξ: +30 2107407984

VI.4.2)Υποβολή προσφυγών

Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την προθεσμία (τις προθεσμίες) για την υποβολή προσφυγών: Οι προσφυγές (προδικαστικές) υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.3886/2010.

VI.4.3)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, Επιτέλειο, Διεύθυνση Οικονομικών, Τμήμα Προμήθειων
Μουρούζη 4
106 74 Αθήνα
ΕΛΛΆΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Τηλέφωνο: +30 2132158039
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://www.fireservice.gr
Φαξ: +30 2107407984

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας γνωστοποίησης:

25.6.2014

Newsletter

Εγγραφείτε στην υπηρεσία newsletter της Northgroup Consultants, για να μαθαίνεται πρώτοι όλα τα νέα για τα επιδοτούμενα προγράμματα...

Επικοινωνηστε

Για οποιαδήποτε απορία ή πληροφορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

  • Θεσσαλονίκη: 2310 238 150
  • Ιωάννινα: 2651 60 70 78

Κοινωνικη δικτυωση

Ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.