Northgroup Consulting

213353-2014: Ελλάδα-Αμπελόκηποι: Πουλερικά

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής

Πολεμική Αεροπορία–Υπηρεσία Προμηθειών
Δημητρίου Σούτσου 40, 4ος όροφος
115 21 Αμπελόκηποι
ΕΛΛΆΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2108705015
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Φαξ: +30 2106445633

Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: www.haf.gr

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

I.2)Είδος της αναθέτουσας αρχής

Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών τους παραρτημάτων

I.3)Κύρια δραστηριότητα

Άμυνα

I.4)Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης

Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: όχι

Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης

II.1)Περιγραφή

II.1.1)Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή:

ΔΕ. 25/14 (προμήθεια κατεψυγμένων πουλερικών προς κάλυψη αναγκών τροφοδοσίας οπλιτών της 124 ΠΒΕ)

II.1.2)Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής
Προμήθειες
Κύριος τόπος ή τοποθεσία των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: 124 ΠΒΕ/Τρίπολη

Κωδικός NUTS GRZZZ

II.1.3)Πληροφορίες σχετικά με δημόσια σύμβαση, συμφωνία πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών (ΔΣΑ)

Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας πλαισίου

II.1.4)Πληροφορίες για τη συμφωνία πλαίσιο
Συμφωνία πλαίσιο με πολλούς φορείς
Αριθμός συμμετεχόντων στην προβλεπόμενη συμφωνία πλαίσιο: 3

Διάρκεια της συμφωνίας πλαισίου

Διάρκεια σε έτη: 4

Εκτιμώμενη συνολική αξία αγορών για τη συνολική διάρκεια της συμφωνίας πλαισίου

Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 340 000 EUR
II.1.5)Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή των αγορών

Προμήθεια κατεψυγμένων πουλερικών προς κάλυψη αναγκών τροφοδοσίας οπλιτών της 124 ΠΒΕ

II.1.6)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

15112000

II.1.7)Πληροφορίες για τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA)

Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (Government Procurement Agreement – GPA): ναι

II.1.8)Τμήματα

II.1.9)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές

Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2)Ποσότητα ή έκταση της σύμβασης

II.2.1)Συνολική ποσότητα ή έκταση:

340 000

II.2.2)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.3)Πληροφορίες σχετικά με ανανεώσεις

Η παρούσα σύμβαση μπορεί να ανανεωθεί: όχι

II.3)Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία ολοκλήρωσης

Διάρκεια σε μήνες: 48 (από την ανάθεση της σύμβασης)

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.1.1)Απαιτούμενες εγγυήσεις:

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσοστού 1 % επί της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας της συμφωνίας πλαισίου (1 % των 340 000 EUR). Οι υπόλοιπες εγγυήσεις αναγράφονται αναλυτικά στην διακήρυξη του διαγωνισμού.

III.1.2)Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:

III.1.3)Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:

III.1.4)Άλλοι ειδικοί όροι

Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται σε ειδικούς όρους: ναι
Περιγραφή των ειδικών όρων: Πριν την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης, θα προβεί σε επιτόπιες επισκέψεις στις εγκαταστάσεις των αναδόχων, προκειμένου να διαπιστώσει την δυνατότητα παραγωγής, την εξέταση των πρώτων και βοηθητικών υλών και την υγειονομική καταλληλότητα στο χώρο των εγκαταστάσεων τους καθώς επίσης και των οχημάτων μεταφοράς των ειδών. Ύστερα συντάσσει σχετικές εκθέσεις με τις διαπιστώσεις της και βαθμολογεί ανάλογα.

III.2)Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.2.1)Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο

III.2.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα

III.2.3)Τεχνική ικανότητα

III.2.4)Πληροφορίες για παραχωρούμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.3)Όροι που αφορούν ειδικά τις συμβάσεις υπηρεσιών

III.3.1)Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία

III.3.2)Προσωπικό το οποίο ευθύνεται για την εκτέλεση των υπηρεσιών

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Είδος διαδικασίας

IV.1.1)Είδος διαδικασίας

Ανοικτός

IV.1.2)Περιορισμοί ως προς τον αριθμό των φορέων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν

IV.1.3)Μείωση του αριθμού των φορέων κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου

IV.2)Κριτήρια ανάθεσης

IV.2.1)Κριτήρια ανάθεσης

Χαμηλότερη τιμή

IV.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού: όχι

IV.3)Διοικητικές πληροφορίες

IV.3.1)Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή:

Φ.830/ΑΔ.5828/Σ.1240/13-05-2014/ΔΑΥ/Γ2/1Β

IV.3.2)Προηγούμενες προκηρύξεις σχετικά με την ίδια σύμβαση

όχι

IV.3.3)Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων ή περιγραφικού εγγράφου

Προθεσμία για την παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα: 28.8.2014 - 14:00
Έγγραφα που χορηγούνται αντί αντιτίμου: ναι
Τιμή: 15 EUR
Όροι και μέθοδοι πληρωμής: Τοις μετρητοίς στη διαχείρηση οικονομικού της ΥΠ/ΠΑ (Δημ. Σούτσου 40, 4ος όροφος) ή μέσω Τραπέζης (ΙΒΑΝ: GR12 0110 0400 0000 0405 4511 086, SWIFT: ETHNGRAA) με την αιτιολογία «Κόστος διακήρυξης ΔE.25/14-ΥΠ/ΠΑ».

IV.3.4)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής

1.9.2014 - 14:00

IV.3.5)Ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής σε επιλεγμένους υποψηφίους

IV.3.6)Γλώσσα(-ες) στην (στις) οποία(-ες) μπορούν να συνταχθούν οι μελέτες ή οι αιτήσεις συμμετοχής

ελληνικά.

IV.3.7)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς

Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.3.8)Όροι για το άνοιγμα των προσφορών
Ημερομηνία: 2.9.2014 - 11:00

Τόπος:

Δημ. Σούτσου 40, Αμπελόκηποι, 4ος όροφος, αίθουσα διαγωνισμών (γρ. 430)

Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: ναι
Πρόσθετες πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία ανοίγματος προσφορών: Οι συμμετέχοντες ή και οι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σύμβαση σχετιζόμενη με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι

VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης (ΔΑΥ)
ΕΛΛΆΔΑ

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης

Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ)
Δημ.Σούτσου 40
115 21 Αθήνα/Αμπελόκηποι
ΕΛΛΆΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Τηλέφωνο: +30 2108705015
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://www.haf.gr
Φαξ: +30 2106445633

VI.4.2)Υποβολή προσφυγών

VI.4.3)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ)
Δημ.Σούτσου 40
115 21 Αθήνα/Αμπελόκηποι
ΕΛΛΆΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Τηλέφωνο: +30 2108705015
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://www.haf.gr
Φαξ: +30 2106445633

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας γνωστοποίησης:

23.6.2014

Newsletter

Εγγραφείτε στην υπηρεσία newsletter της Northgroup Consultants, για να μαθαίνεται πρώτοι όλα τα νέα για τα επιδοτούμενα προγράμματα...

Επικοινωνηστε

Για οποιαδήποτε απορία ή πληροφορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

  • Θεσσαλονίκη: 2310 238 150
  • Ιωάννινα: 2651 60 70 78

Κοινωνικη δικτυωση

Ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.