Northgroup Consulting

157884-2014: Ελλάδα-Αθήνα: Υπηρεσίες επαγγελματικής κατάρτισης

II.1.1)Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση

Παρεμβάσεις υπέρ ευπαθών κοινωνικά ομάδων από πιστοποιημένα Εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) και απεξαρτημένων ατόμων ή ατόμων υπό απεξάρτηση, καθώς και από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) στις 8 περιφέρειες σύγκλισης, στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου και στις 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου.

II.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών (ΔΣΑ)

II.1.4)Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή των αγορών

Αντικείμενο των πράξεων αποτελεί η υλοποίηση παρεμβάσεων υπέρ ευπαθών κοινωνικά ομάδων από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) καθώς και από πιστοποιημένα Εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής ένταξης Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) και απεξαρτημένων ατόμων ή ατόμων υπό απεξάρτηση.
Οι ωφελούμενοι/ες από τις πράξεις είναι άνεργοι/ες προερχόμενοι από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες (Ε.Κ.Ο.) ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου και συγκεκριμένα, ΑμεΑ, απεξαρημένα άτομα ή άτομα υπό απεξάρτηση, μετανάστες, άτομα με πολιτισμικές ή/και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, μακροχρόνια άνεργοι, παλιννοστούντες, θύματα traffickink, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, φυλακισμένοι και αποφυλακισμένοι, οροθετικοί, ανήλικοι παραβάτες, θύματα ενδοοικογενειακής βίας, άστεγοι, άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας και απειλούμενα από φτώχεια και άλλα μειονεκτούντα άτομα.
Στόχος των παρεμβάσεων αποτελεί η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας 8.200 ατόμων περίπου, που εντάσσονται στις κατηγορίες των ΕΚΟ, η κατά το δυνατόν ενσωμάτωσή τους εντός του κοινωνικού ιστού, αλλά και η ανταπόκρισή τους στις απαιτήσεις της νέας οικονομικής πραγματικότητας.
Οι εν λόγω πράξεις πρόκειται να συμβάλλουν στη βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης των ωφελουμένων, καθώς επίσης και στη δημιουργία προϋποθέσεων ανάπτυξης ισχυρού απασχολήσιμου ανθρώπινου δυναμικού, γεγονός το οποίο σε συνδυασμό με ένα βιώσιμο και ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον αποτελεί βασική παράμετρο αύξησης της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.
Οι πράξεις περιλαμβάνουν υποχρεωτικά ενέργειες προκατάρτισης και κατάρτισης (συμπεριλαμβανόμενης θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης) των καταρτιζομένων, οι οποίες συνδέονται με υποχρεωτική απασχόληση του 15 % τουλάχιστον των καταρτισθέντων σε θέσεις εργασίας σχετικές με το αντικείμενο κατάρτισης για τουλάχιστον 3 μήνες και τουλάχιστον 70 ημερομίσθια (πλήρους απασχόλησης) με ένταξη μέσα σε διάστημα 30 ημερολογιακών ημερών από το τέλος της κατάρτισης. Από την υποχρέωση της απασχόλησης εξαιρούνται οι καταρτιζόμενοι που εντάσσονται στα αμιγή τμήματα ΑμεΑ, απεξαρτημένων ατόμων ή ατόμων υπό απεξάρτηση καθώς και τα τμήματα των φυλακισμένων.
Το προϋπολογιζόμενο τίμημα των πράξεων έχει ως εξής:
1. Προϋπολογισμός ύψους σαράντα δύο εκατομμυρίων ευρώ (42 000 000 EUR), κατανέμεται στις 8 περιφέρειες σύγκλισης (Τύπος περιφέρειας 1: Κρήτη, Ιόνια, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος)
2. Προϋπολογισμός ύψους τριάντα έξι εκατομμυρίων ευρώ (36 000 000 (EUR), κατανέμεται στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου (Τύπος περιφέρειας 2: Αττική, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία).
3. Προϋπολογισμός, ύψους ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων εξήντα ευρώ (1 560 000 EUR), κατανέμεται στις 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου (Τύπος περιφέρειας 3: Νότιο Αιγαίο, Στερεά Ελλάδα).
Η κατανομή των προγραμμάτων ανά Διοικητική Περιφέρεια παρουσιάζεται στο άρθρο 3 του αναλυτικού τεύχους καθώς και στο Παράρτημα Ι της προκήρυξης.
Η υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους της υπ' αριθμ. 55582/1933/25.7.2008 (ΦΕΚ 1491/τ.Β' /29.7.2008) Κοινής Απόφασης Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για το «Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των ενεργειών επαγγελματικής κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, (2007-2013), για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που εμπεριέχουν δράσεις κατάρτισης».
Κάθε πρόγραμμα προκατάρτισης-κατάρτισης δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τις 550 ώρες. Συγκεκριμένα, η διάρκεια της προκατάρτισης ενός προγράμματος ανέργων ΕΚΟ μπορεί να κυμαίνεται από 100-200 ώρες, ενώ της κατάρτισης μπορεί να διαρκεί από 300-450 ώρες.
Επίσης, στα αμιγή τμήματα των ΑμεΑ και των απεξαρτημένων ατόμων ή ατόμων υπό απεξάρτηση, κάθε πρόγραμμα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 700 ώρες.
Η υλοποίηση των εν λόγω προγραμμάτων θα πρέπει να πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τις εκπαιδευτικές μεθόδους, τις τεχνικές εκπαίδευσης ενήλικων καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ομάδων στόχου.
Η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης απαλλάσσεται από ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ιβ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Ν. 2859/2000.
Οι προκηρυσσόμενες πράξεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο της συμβολής του στις προτεραιότητες της Κοινότητας για την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, (άρθρο 158 της ενοποιημένης Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση), και της αποστολής του για την επίτευξη υψηλού επιπέδου απασχόλησης και τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας.

II.2)Συνολική τελική αξία της σύμβασης/των συμβάσεων

Newsletter

Εγγραφείτε στην υπηρεσία newsletter της Northgroup Consultants, για να μαθαίνεται πρώτοι όλα τα νέα για τα επιδοτούμενα προγράμματα...

Επικοινωνηστε

Για οποιαδήποτε απορία ή πληροφορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

  • Θεσσαλονίκη: 2310 238 150
  • Ιωάννινα: 2651 60 70 78

Κοινωνικη δικτυωση

Ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.