Northgroup Consulting

84934-2014: Ελλάδα-Πειραιάς: Γάλα

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής

Δήμος Πειραιά
Ι. Δραγάτση 12
Σημείο(α) επαφής: Δημαρχείο Πειραιά, Ι. Δραγάτση 10, Πειραιάς, Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής
Υπόψη: Νικόλαος Ευστρατίου
185 35 Πειραιάς
ΕΛΛΆΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2132022340-1/2/4/5
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Φαξ: +30 2132022343

Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: http://www.piraeus.gov.gr

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

I.2)Είδος της αναθέτουσας αρχής

Περιφερειακή ή τοπική αρχή

I.3)Κύρια δραστηριότητα

Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

I.4)Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης

Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: όχι

Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης

II.1)Περιγραφή

II.1.1)Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή:

Προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Πειραιά

II.1.2)Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής
Προμήθειες
Αγορά
Κύριος τόπος ή τοποθεσία των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: Πειραιάς

Κωδικός NUTS GR300

II.1.3)Πληροφορίες σχετικά με δημόσια σύμβαση, συμφωνία πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών (ΔΣΑ)

Η προκήρυξη αφορά δημόσια σύμβαση

II.1.4)Πληροφορίες για τη συμφωνία πλαίσιο

II.1.5)Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή των αγορών

Προμήθεια γάλακτος φρέσκου παστεριωμένου ομογενοποιημένου σε συσκευασία 1 λίτρου με λιπαρά 3,5 % ή 1,5 %.

II.1.6)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

15511000, 15511100

II.1.7)Πληροφορίες για τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA)

Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (Government Procurement Agreement – GPA): ναι

II.1.8)Τμήματα

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε παρτίδες: όχι

II.1.9)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές

Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2)Ποσότητα ή έκταση της σύμβασης

II.2.1)Συνολική ποσότητα ή έκταση:

263 000 λίτρα
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 263 000 EUR

II.2.2)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή αυτών των δικαιωμάτων προαίρεσης: Η διάρκεια της προμήθειας θα είναι ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει μονομερώς τη σύμβαση έως το ύψος του ενδεικτικού προϋπολογισμού ανάλογα με τις ανάγκες και μέχρι την ανάδειξη νέου μειοδότη έτους 2015.
Προσωρινό χρονοδιάγραμμα άσκησης αυτών των δικαιωμάτων προαίρεσης:
σε μήνες: 12 (από την ανάθεση της σύμβασης)

II.2.3)Πληροφορίες σχετικά με ανανεώσεις

Η παρούσα σύμβαση μπορεί να ανανεωθεί: όχι

II.3)Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία ολοκλήρωσης

Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την ανάθεση της σύμβασης)

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.1.1)Απαιτούμενες εγγυήσεις:

Εγγύηση συμμετοχής 13 150 EUR

III.1.2)Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:

Η πληρωμή θα γίνεται με ένταλμα. Μετά το Οριστικό Τμηματικό Πρωτόκολλο παραλαβής των ειδών και εφόσον δεν παρατηρηθεί καμία διαφορά από τις τεχνικές προδιαγραφές θα καταβληθεί το 100 % του αντίστοιχου συμβατικού τιμήματος. Για την πληρωμή τηρούνται οι διατάξεις του Ν. 4152/2013.

III.1.3)Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:

Ημεδαπά και αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί, ενώσεις προμηθευτών

III.1.4)Άλλοι ειδικοί όροι

Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται σε ειδικούς όρους: ναι
Περιγραφή των ειδικών όρων: Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγκαταστήσει ειδικά ψυγεία στους κατά τόπους (περίπου 15-20) χώρους εργασίας με ευθύνη και δαπάνες του.

III.2)Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.2.1)Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο

Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: Νομικό καθεστώς διαγωνιζομένων / δικαιολογητικά: Άδεια (ασκήσεως επαγγέλματος), πιστοποιητικό Επιμελητηρίου. Οι εταιρείες καταθέτουν καταστατικό σύστασης και τυχόν τροποποιήσεις του. Οι «Ανώνυμες Εταιρείες» καταθέτουν και πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συγκρότηση, χρονική διάρκειά του και τη συμμετοχή στο διαγωνισμό. (Βλέπε αναλυτική διακήρυξη).

III.2.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα

Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: Εγγύηση συμμετοχής 13 150 EUR, πιστοποιητικά περί μη πτώχευσης κ.λπ. (Βλέπε αναλυτική διακήρυξη).

III.2.3)Τεχνική ικανότητα

Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις:
Πιστοποιητικό HACCP κ.λπ. (βλέπε αναλυτική διακήρυξη)

III.2.4)Πληροφορίες για παραχωρούμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.3)Όροι που αφορούν ειδικά τις συμβάσεις υπηρεσιών

III.3.1)Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία

III.3.2)Προσωπικό το οποίο ευθύνεται για την εκτέλεση των υπηρεσιών

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Είδος διαδικασίας

IV.1.1)Είδος διαδικασίας

Ανοικτός

IV.1.2)Περιορισμοί ως προς τον αριθμό των φορέων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν

IV.1.3)Μείωση του αριθμού των φορέων κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου

IV.2)Κριτήρια ανάθεσης

IV.2.1)Κριτήρια ανάθεσης

Χαμηλότερη τιμή

IV.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού: όχι

IV.3)Διοικητικές πληροφορίες

IV.3.1)Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή:

IV.3.2)Προηγούμενες προκηρύξεις σχετικά με την ίδια σύμβαση

όχι

IV.3.3)Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων ή περιγραφικού εγγράφου

Προθεσμία για την παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα: 28.4.2014 - 10:00
Έγγραφα που χορηγούνται αντί αντιτίμου: όχι

IV.3.4)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής

28.4.2014 - 10:00

IV.3.5)Ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής σε επιλεγμένους υποψηφίους

IV.3.6)Γλώσσα(-ες) στην (στις) οποία(-ες) μπορούν να συνταχθούν οι μελέτες ή οι αιτήσεις συμμετοχής

ελληνικά.

IV.3.7)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς

σε ημέρες: 120 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.3.8)Όροι για το άνοιγμα των προσφορών
Ημερομηνία: 28.4.2014 - 10:00

Τόπος:

Δημαρχείο Πειραιά, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου

Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: ναι
Πρόσθετες πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία ανοίγματος προσφορών: Όσοι υπεβάλλαν προσφορά

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: ναι
εκτιμώμενος χρόνος δημοσίευσης περαιτέρω προκηρύξεων: Σε 12 μήνες

VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σύμβαση σχετιζόμενη με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι

VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Διοικητικό Εφετείο Πειραιά
Κολοκοτρώνη 55
185 34 Πειραιάς
ΕΛΛΆΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2104119947
Φαξ: +30 2104175189

VI.4.2)Υποβολή προσφυγών

Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την προθεσμία (τις προθεσμίες) για την υποβολή προσφυγών: Ενστάσεις κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν υποβάλλονται εγγράφως σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 15 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης. Για τις ενστάσεις τελεσίδικα αποφαίνεται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. Κατά της διακήρυξης και των πράξεων της Οικονομικής Επιτροπής επί του διαγωνισμού ή της παράληψης έκδοσης απόφασης υποβάλλεται προδικαστική προσφυγή (ενδικοφανής προσφυγή) εντός δέκα ημερών από την πλήρη γνώση της πράξης ή παράλειψης. Κατά των αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής ή της παράλειψης έκδοση (εντός 15 ημερών) απόφασης υποβάλλεται αίτηση ασφαλιστικών μέτρων στο αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της αναθέτουσας αρχής εντός 10 ημερών από την πλήρη γνώση της πράξης ή της παράλειψης έκδοσης απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής.

VI.4.3)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

Δήμος Πειραιά-Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής
Ι. Δραγάτση 12
185 10 Πειραιάς
ΕΛΛΆΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Τηλέφωνο: +30 2132022340-1/2/4/5
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: www.piraeus.gov.gr
Φαξ: +30 2132022343

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας γνωστοποίησης:

10.3.2014

Newsletter

Εγγραφείτε στην υπηρεσία newsletter της Northgroup Consultants, για να μαθαίνεται πρώτοι όλα τα νέα για τα επιδοτούμενα προγράμματα...

Επικοινωνηστε

Για οποιαδήποτε απορία ή πληροφορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

  • Θεσσαλονίκη: 2310 238 150
  • Ιωάννινα: 2651 60 70 78

Κοινωνικη δικτυωση

Ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.