Northgroup Consulting

34948-2014: Ελλάδα-Χαλάνδρι: Υπηρεσίες επιθεώρησης αγωγών

Τμήμα I: Αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής

Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε
Λ.Μεσογείων 357-359
Σημείο(α) επαφής: Διεύθυνση Διοικητικών Προμηθειών
Υπόψη: Γ. Πρίμπα Διευθυντή Διοικητικών Προμηθειών
152 31 Χαλάνδρι
ΕΛΛΆΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2106501200
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Φαξ: +30 2106749504

Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση του αναθέτοντος φορέα: www.desfa.gr

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Διεύθυνση για την παροχή τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων (συμπεριλαμβανομένου του δυναμικού συστήματος αγορών): Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

I.2)Κύρια δραστηριότητα

Παραγωγή, μεταφορά και διανομή αερίου και θερμότητας

I.3)Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων φορέων ανάθεσης

Ο αναθέτων φορέας προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων φορέων ανάθεσης: όχι

Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης

II.1)Περιγραφή

II.1.1)Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από τον αναθέτοντα φορέα:

«Παροχή υπηρεσίων για την διεξαγωγή εναερίων επιθεωρήσεων με ελικόπτερο κατά μήκος του συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου»

II.1.2)Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής
Υπηρεσίες
Κατηγορία υπηρεσιών: αριθ 27: Λοιπές υπηρεσίες
Κύριος τόπος ή τοποθεσία των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: Η εναέρια επιθεώρηση εφαρμόζεται κατά μήκος του κύριου αγωγού φυσικού αερίου και των κλάδων υψηλής πίεσης, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο τεύχος IV-αντικείμενο υπηρεσίων-διαδικασία εναερίων επιθεωρήσεων της διακήρυξης.
Κωδικός NUTS: Αττική GR300, GR11, GR12, GR14, GR24, GR25

Κωδικός NUTS GR300

II.1.3)Πληροφορίες σχετικά με δημόσια σύμβαση, συμφωνία πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών (ΔΣΑ)

Η προκήρυξη αφορά δημόσια σύμβαση

II.1.4)Πληροφορίες για τη συμφωνία πλαίσιο

II.1.5)Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή των αγορών:

Το αντικείμενο των υπηρεσίων, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο αντικείμενο υπηρεσίων-διαδικασία εναέριων επιθεωρήσεων (τεύχος IV), είναι η διεξαγωγή τακτικών και έκτακτων εναέριων επιθεωρήσεων με ελικόπτερο, με στόχο να εξασφαλιστεί η ακεραιότητα του κύριου αγωγού φυσικού αερίου, των κλάδων του και των εγκαταστάσεών τους, πράγμα που θα επιτευχθεί με προγραμματισμένη και συστηματική επιτήρηση, έτσι ώστε να προληφθούν ή να περιοριστούν οι ζημιές από τρίτους και να εντοπιστούν οι ζημιές από φυσικά φαινόμενα.

II.1.6)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

76600000

II.1.7)Πληροφορίες για τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA)

Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (Government Procurement Agreement – GPA): όχι

II.1.8)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε παρτίδες: όχι

II.1.9)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές

Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2)Ποσότητα ή έκταση της σύμβασης

II.2.1)Συνολική ποσότητα ή έκταση:

Ο προϋπολογισμός της σύμβασης όπως αυτή αναλυτικά περιγράφεται ανωτέρω στο τμήμα ΙΙ.1.5 επί του οποίου αντιστοιχεί η προσφορά, ανέρχεται στο ποσό των 500 000 EUR πλέον ΦΠΑ για 2 έτη. Συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης ύψους 150 000 EUR πλέον ΦΠΑ για 6 επιπλέον μήνες, ο προϋπολογισμός μπορεί να φθάσει κατ' ανώτατο όριο το ποσό των 650 000 EUR πλέον ΦΠΑ.
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 500 000 EUR

II.2.2)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή αυτών των δικαιωμάτων προαίρεσης: Δικαίωμα προαίρεσης προϋπολογισμού ύψους 150 000 EUR πλέον ΦΠΑ. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί εντός 24 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.
Προσωρινό χρονοδιάγραμμα άσκησης αυτών των δικαιωμάτων προαίρεσης:
σε μήνες: 24 (από την ανάθεση της σύμβασης)

II.2.3)Πληροφορίες σχετικά με ανανεώσεις

Η παρούσα σύμβαση μπορεί να ανανεωθεί: όχι

II.3)Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία ολοκλήρωσης

Διάρκεια σε μήνες: 24 (από την ανάθεση της σύμβασης)

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.1.1)Απαιτούμενες εγγυήσεις:

— εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού 17 500 EUR, που θα εκδοθεί από τράπεζα, πoυ λειτoυργεί vόμιμα στηv Ελλάδα ή σε oπoιoδήπoτε άλλo κράτoς–μέλoς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από οργαvισμό πoυ έχει άδεια διεvέργειας τραπεζικώv εργασιώv ή από το Ταμείο Συντάξεως Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε) και vα συvoδεύovται από επίσημη μετάφρασή τoυς στηv ελληvική,
— για την υπογραφή της σύμβασης θα κατατεθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού ίσου με το 10 % του συνολικού κόστους ανάθεσης χωρίς το ΦΠΑ, που θα εκδοθεί σύμφωνα με τους όρους της προηγούμενης παραγράφου.

III.1.2)Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:

— χρηματοδότηση από ιδίους πόρους,
— η πληρωμή θα γίνεται έναντι τιμολογίων, τα οποία θα εκδίδονται μετά την ολοκλήρωση κάθε τακτικής ή έκτακτης εναέριας επιθεώρησης, τα οποία θα υποβάλλονται στo ΔΕΣΦΑ Α.Ε. Κάθε τιμολόγιο θα εξοφλείται εντός 45 ημερών από την υποβολή του στα κεντρικά γραφεία του ΔΕΣΦΑ (Λ. Μεσογείων 357-359, 152 31 Χαλάνδρι, Αθήνα, ΑΦΜ 0998808114–ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ) υπό την προϋπόθεση της ορθής εκτέλεσης των υπηρεσιών εναέριας επιθεώρησης και εφόσον έχει πιστοποιηθεί από το αρμόδιο τμήμα του ΔΕΣΦΑ Α.Ε.

III.1.3)Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:

— δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά η νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες αυτών, ή συμπράξεις αυτών, με εμπειρία στη διεξαγωγή εναέριων μεταφορών και επιθεωρήσεων, που προέρχονται η έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους–μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή έχουν συμφωνία σύνδεσης με την Ε.Ε. και έχουν κεντρική διοίκηση ή την έδρα τους σε κράτος– μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή σε χώρα με συμφωνία σύνδεσης με την Ε.Ε. και πληρούν αντίστοιχα με τα ελληνικά κριτήρια εγγραφής στα επαγγελματικά μητρώα του κράτους που είναι εγκατεστημένα,
— οι κοινοπραξίες, δεν υποχρεούνται να λάβουν συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορα,
— κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει σε κοινοπραξία πρέπει να υποβάλει με την πρόσφορα τα δικαιολογητικά του άρθρου 14 του παρόντος,
— η κοινοπραξία υποβάλει κοινή πρόσφορα, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα μέλη που την συνιστούν είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη,
— κάθε μέλος της Κοινοπραξίας αναλαμβάνει ευθύνη έναντι του «ΔΕΣΦΑ Α.Ε.» ατομικά, αδιαιρέτως, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον και δηλώνει υπεύθυνα ότι τα μέλη της κοινοπραξίας θα υπογράψουν σχετικό συμφωνητικό σύστασης της κοινοπραξίας σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης των υπηρεσίων σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη. Στην περίπτωση αυτή η ευθύνη εκάστου των μελών της κοινοπραξίας έναντι του «ΔΕΣΦΑ Α.Ε.» εξακολουθεί να ισχύει ατομικά, αδιαιρέτως, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης,
— φυσικό η νομικό πρόσωπο που συμμετέχει στο διαγωνισμό ως μέλος κοινοπραξίας ως ανωτέρω, δεν μπορεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό και ατομικά.

III.1.4)Άλλοι ειδικοί όροι:

Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται σε ειδικούς όρους: όχι

III.2)Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.2.1)Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο

Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: — για κάθε μορφή εταιρίας ή προσωπικής επιχείρησης, υπεύθυνη δήλωση ή άλλο επίσημο έγγραφο που θα αποδεικνύει ότι:
i) δεν τελεί υπό πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης (άρθρο 99 επ. Πτωχευτικού Κώδικα) ή άλλη παρόμοια κατάσταση και δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης των προαναφερομένων.
ii) δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα οι διαχειριστές σε περίπτωση Ομόρρυθμων (Ο.Ε.), Ετερόρρυθμων (Ε.Ε.) και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος σε περίπτωση Ανώνυμης Εταιρίας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα για:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της αριθμ. 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
β) δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (21) και στο άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης αριθμ. 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθμ. 91./308/ΕΟΚ Οδηγίας του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,
ε) υπεξαίρεση (375 Π.Κ),
στ) απάτη (386-388 Π.Κ.),
ζ) εκβίαση (385 Π.Κ.), η) πλαστογραφία (216-218 Π.Κ.),
θ) ψευδορκία (224 Π.Κ.),
ι) δωροδοκία (235-237 Π.Κ.),
κ) δόλια χρεοκοπία (398 Π.Κ.).
Τα υπό α΄- δ΄ αδικήματα έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισμό του υποψηφίου σε κάθε περίπτωση, ενώ τα υπό ε΄- κ΄, μόνο αν σχετίζονται με την άσκηση του επαγγέλματος του προσφέροντος.
— πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές της χώρας ότι ο προσφέρων είναι ενήμερος, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, φορολογικές υποχρεώσεις, εισφορές σε επαγγελματικές ενώσεις ή ότι άλλο απαιτείται και προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας,
— νομιμοποιητικά έγγραφα του νομικού προσώπου,
— επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου ή άλλου αρμόδιου κατά το νόμο ή το καταστατικό για λήψη αποφάσεων οργάνου, όπου θα αναφέρονται:
α) η απόφαση συμμετοχής στο διαγωνισμό σύμφωνα με τους όρους και διατάξεις της παρούσας διακήρυξης και των τευχών του διαγωνισμού,
β) ο διορισμός νόμιμου εκπροσώπου εξουσιοδοτημένου να υπογράψει και να υποβάλει την πρόσφορα και να εκπροσωπήσει τον προσφέροντα μέχρι και την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
— δήλωση ότι ο προσφέρων έχει μελετήσει και αποδεχτεί ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού και των λοιπών τευχών,
— υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει ότι όλα τα υποβαλλόμενα στοιχεία είναι αληθή και ως εκ τούτου δεν είναι ένοχος παροχής ψευδών στοιχείων και πληροφοριών,
— υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό,
— πρόσθετα δικαιoλoγητικά αφoρόvτα κoιvoπραξίες.
Σε περίπτωση υπoβoλής αίτησης συμμετoχής στo διαγωvισμό εκ μέρoυς κoιvoπραξίας, εκτός από τα δικαιoλoγητικά πoυ απαιτoύvται σύμφωvα με τις αvωτέρω παραγράφoυς, θα υπoβληθoύv επιπρόσθετα τα ακόλoυθα δικαιoλoγητικά:
— απoφάσεις ή πρακτικά τωv αρμoδίωv κατά τo καταστατικό ή τov νόμo oργάvωv πoυ δεσμεύoυv τις επιχειρήσεις πoυ συμμετέχoυv στηv κoιvoπραξία για:
α. τηv έγκριση συμμετoχής τoυς σε σύμπραξη με τα άλλα μέρη της κoιvoπραξίας στo διαγωvισμό,
β. τov oρισμό εκπρoσώπωv, πoυ θα υπoγράφoυv δικαιoλoγητικά, από αυτoύς πoυ έχoυv δικαίωμα vα υπoγράφoυv σύμφωvα με τo καταστατικό της κάθε εταιρίας,
γ. τον ορισμό Εκπρoσώπoυ πoυ θα τα υπoβάλλει,
δ. απoδoχή της εις oλόκληρov ευθύvης εvός εκάστoυ κoιvoπρακτoύvτoς μέλoυς,
ε. τον ορισμό του επικεφαλής (leader) της κοινοπραξίας (με μερίδιο στην κοινοπραξία κατ΄ελάχιστον 50 %).
— έγγραφα πoυ, κατά τov νόμo τoυ κράτoυς όπoυ θα συστήvεται κoιvoπραξία, θα απoδεικvύoυv τη σύσταση της κoιvoπραξίας (συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό συμφωvητικό) ή δεσμευτική δήλωση πρόθεσης–συμβoλαιoγραφική πράξη εξoυσιoδότησης κoιvoύ εκπρoσώπoυ ή άλλη πράξη σύμφωvα με τη νoμoθεσία της χώρας πoυ συστήvεται η κoιvoπραξία και δήλωση απoδoχής, καθώς και πλήρη στoιχεία τoυ εκπρoσώπoυ, για vα είvαι εφικτή η επικoιvωvία μαζί τoυ,
— ολoι oι συμμετέχovτες σε κoιvoπραξία θα είvαι αλληλέγγυα και εις oλόκληρov υπεύθυvoι απέvαvτι στo ΔΕΣΦΑ για όλες τις υπηρεσίες και για κάθε υπoχρέωση πoυ θα απoρρέει από τη σύμβαση ή από τov ελληvικό νόμo.
Η απoδoχή της κατά τα αvωτέρω εις oλόκληρov ευθύvης εvός εκάστoυ κoιvoπρακτoύvτoς πρέπει vα μvημovεύεται (εκτός από τηv απόφαση ή τo πρακτικό τoυ αρμόδιoυ oργάvoυ κάθε επιχείρησης, πoυ κατά τo κατασταστικό ή τov νόμo δεσμεύει τηv επιχείρηση, όπως αvαφέρovται στηv παράγραφo 14.13.1 της διακήρυξης και στo συμφωvητικό σύστασης κoιvoπραξίας ή δεσμευτική δήλωση της παραγράφoυ 14.13.2 και σε δήλωση πoυ θα υπoβληθεί από κάθε μία κoιvoπρακτoύσα επιχείρηση, υπoγραφόμεvη από τo vόμιμo εκπρόσωπό της.

III.2.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα

Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: — πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές της χώρας ότι ο προσφέρων είναι ενήμερος, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, φορολογικές υποχρεώσεις, εισφορές σε επαγγελματικές ενώσεις ή ότι άλλο απαιτείται και προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας,
— επικυρωμένα αντίγραφα των ετησίων ισολογισμών των 3 τελευταίων ετών,
— τραπεζικές βεβαιώσεις που να βεβαιώνουν την δυνατότητα χρηματοδότησης της συμμετέχουσας ή σε περίπτωση κοινοπραξίας των συμπραττουσών εταιριών για ποσόν 50 000 EUR,
— υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής αςφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.

III.2.3)Τεχνική ικανότητα

Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: 1. Αναλυτική περιγραφή–παρουσίαση του τρόπου εφαρμογής και οργάνωσης της εναέριας επιθεώρησης,
2. Αναλυτική περιγραφή και παρουσίαση του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί (ιπτάμενα μέσα, συσκευές καταγραφής, G.P.S, όπως προκύπτει από το τεύχος IV),
3. Πτυχία, επαγγελματικές άδειες σε ισχύ, εμπειρία για το ιπτάμενο προσωπικό που θα χειρίζεται τα ιπτάμενα μέσα,
4. Αναλυτική παρουσίαση της εμπειρίας για κάθε προτεινόμενο επιθεωρητή–χειριστή καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει την εμπειρία και την αποτελεσματικότητά του σε εναέρια μεταφορά και επιθεώρηση. Η εμπειρία αυτή θα τεκμηριώνεται απαραίτητα με βεβαιώσεις δημόσιων φορέων ή ιδιωτικών εταιρειών με αναφορά σε αντίστοιχες συμβάσεις (κύριος της σύμβασης, διάρκεια αυτής, κόστος κ.λπ.) ή αντίγραφα σχετικών τιμολογίων και αντίγραφα των σχετικών αναφορών των επιθεωρήσεων,
5. Αποδεικτικό ιδιοκτησίας ή μίσθωσης τουλάχιστον 2 ιπτάμενων μέσων που πρόκειται να χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος εκ των οποίων το ένα τουλάχιστον να είναι 4 θέσεων,
6. Πιστοποιητικό νηολόγησης, και άδεια εναερίων εργασιών εν ισχύ από την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας/Δ2 η οποία συνοδεύεται από πιστοποιητικό εναέριων εργασιών σχετικό με το αντικείμενο της σύμβασης,
7. Δήλωση περί διαθεσιμότητας και ετοιμότητας του ελικοπτέρου για έκτακτες περιπολίες (η οποία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 24 ώρες),
8. Την επιστολή υποβολής πρόσφορας σύμφωνα με το παράρτημα 1, η οποία δεν περιλαμβάνει οικονομικά στοιχεία δεόντως υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντος,
9. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο προσφέρων έχει λάβει πλήρη γνώση των τοπικών συνθηκών που μπορεί να επηρεάσουν με οποιοδήποτε τρόπο την παροχή υπηρεσίων και ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους σχετικούς όρους των τευχών του παρόντος διαγωνισμού. Εάν διαπιστωθεί από το ΔΕΣΦΑ ότι δηλώθηκαν αναληθή στοιχεία, η πρόσφορα απορρίπτεται και στον προσφέροντα επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς του ΔΕΣΦΑ, για χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί από αυτήν, με ταυτόχρονη ενημέρωση των αρμόδιων υπουργείων,
10. Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία παρέχει περαιτέρω ερμηνεία της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος και γενικά πληροφοριακά στοιχεία του προσφέροντος.

III.2.4)Πληροφορίες για παραχωρούμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.3)Όροι που αφορούν ειδικά τις συμβάσεις υπηρεσιών

III.3.1)Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία

Η εκτέλεση της υπηρεσίας επιφυλάσσεται σε συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία: όχι

III.3.2)Προσωπικό το οποίο ευθύνεται για την εκτέλεση των υπηρεσιών

Τα νομικά πρόσωπα θα κληθούν να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των στελεχών τους που θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση της σύμβασης: ναι

Newsletter

Εγγραφείτε στην υπηρεσία newsletter της Northgroup Consultants, για να μαθαίνεται πρώτοι όλα τα νέα για τα επιδοτούμενα προγράμματα...

Επικοινωνηστε

Για οποιαδήποτε απορία ή πληροφορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

  • Θεσσαλονίκη: 2310 238 150
  • Ιωάννινα: 2651 60 70 78

Κοινωνικη δικτυωση

Ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.