Northgroup Consulting

34324-2014: Ελλάδα-Άγιος Νικόλαος: Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σύμβαση σχετιζόμενη με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι

VI.2)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

α. Η παράδοση των ποσοτήτων καυσίμων θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε φορέα, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή, από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης, και κατόπιν έγγραφης εντολής, και συγκεκριμένα:
— Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται εντός 24ωρου από την γραπτή εντολή στις εγκαταστάσεις και τα κτίρια των φορέων.
— Το πετρέλαιο κίνησης και η βενζίνη άμεσα, από πρατήριο που θα ορίσει ο προμηθευτής εντός των ορίων του Δήμου Αγίου Νικολάου, κατόπιν γραπτής εντολής που θα προσκομίζεται από την Υπηρεσία.
— Επισημαίνεται ότι ειδικά για το Λιμενικό Ταμείο η αμόλυβδη βενζίνη θα παραδίδεται σε δοχείο 20 λίτρων, κατάλληλο για τη μεταφορά καυσίμων, το οποίο δεν θα χρεώνεται στο φορέα (Λιμενικό Ταμείο). Ο φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιστρέφει το δοχείο στον ανάδοχο μετά τη χρήση του. Η παράδοση θα γίνεται άμεσα, από πρατήριο που θα ορίσει ο προμηθευτής εντός των ορίων του Δήμου Αγίου Νικολάου, κατόπιν γραπτής εντολής που θα προσκομίζεται από την Υπηρεσία του Λιμενικού Ταμείου.
β. Η παράδοση των λιπαντικών θα γίνει εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, με τη μεταφορά τους στις εγκαταστάσεις του κάθε φορέα και την εναπόθεση τους στο χώρο που θα υποδειχθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή.
Το σύνολο της προμήθειας θα έχει υλοποιηθεί μέχρι το τέλος του έτους 2014, με εξαίρεση την περίπτωση ενεργοποίησης των δικαιωμάτων προαίρεσης (option) του άρθρου 2 της παρούσας διακήρυξης.
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προς προμήθεια ειδών αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.
Δεν θα γίνουν δεκτές προσφορές που υπερβαίνουν τον ενδεικτικό προϋπολογισμό των ειδών, όπως αυτός αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές.
Α. Για τα καύσιμα:
Η κατακύρωση του διαγωνισμού για όλα τα είδη θα γίνει με βάση την προσφερόμενη έκπτωση επί της τιμής του είδους, στον προμηθευτή που θα προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης.
α. Συγκεκριμένα για την προμήθεια υγρών καυσίμων, το κριτήριο κατακύρωσης χαμηλότερης προσφοράς σημαίνει μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) στις μέσες τιμές λιανικής πώλησης του είδους, όπως αυτές προσδιορίζονται ανά δεκαπενθήμερο από το Τμήμα Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου για το Δήμο Αγίου Νικολάου.
β. Στις περιπτώσεις στις οποίες, τόσο η ανώτερη όσο και η κατώτερη τιμή βρίσκονται χαρακτηριστικά πέρα από τις τιμές που προσφέρονται στην αγορά (ακραίες περιπτώσεις) αυτές δεν υπολογίζονται στη διαμόρφωση της μέσης τιμής, αλλά λαμβάνεται υπόψη η αμέσως προηγούμενη τιμή (ανώτερη ή κατώτερη).
γ. Στις περιπτώσεις που είναι αδύνατος ο προσδιορισμός κάποιου χαρακτηριστικού γνωρίσματος του είδους (όπως προέλευση, τύπος) από το οποίο εξαρτάται η τιμή, το είδος αποτιμάται στην κατώτερη τιμή από την οποία και αφαιρείται η έκπτωση.
Β. Για τα λιπαντικά:
Η κατακύρωση του διαγωνισμού, για όλα τα είδη, θα γίνει στον προμηθευτή που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή.
Οι συμβάσεις καταρτίζονται μετά την κατακύρωση ξεχωριστά για έκαστο νομικό πρόσωπο, για τις ποσότητες που αυτό έχει αιτηθεί. Υπογράφονται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη (φορέα, προμηθευτή).
Η κάθε σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας.
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα.
Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.
Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος.
Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.
Ο προμηθευτής εγγυάται με την υπογραφή της σύμβασης ότι τα καύσιμα και λιπαντικά που θα προμηθεύσει θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών, των χαρακτηριστικών, και της προσφοράς και ότι θα είναι στο σύνολό τους άριστης ποιότητας απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις κ.λ.π. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία προορίζονται.
Ο Δήμος διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει υποχρέωση να αντικαταστήσει ύστερα από αίτηση του Δήμου κάθε ποσότητα καυσίμου και λιπαντικού που προμήθευσε, μέσα σε πέντε (5) ημέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πως το μέγιστο ποσοστό καυσίμων και λιπαντικών που πρέπει να αντικατασταθεί δεν θα υπερβαίνει το 5 % της αναληφθείσας προμήθειας.
Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή του ακατάλληλου καυσίμου και λιπαντικού και αποστολής του νέου είδους σε αντικατάσταση του ακατάλληλου, θα βαρύνουν τον προμηθευτή.
Εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου καυσίμου και λιπαντικού επήλθε φθορά στον μηχανολογικό εξοπλισμό και στα μηχανήματα, ο προμηθευτής υποχρεούται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε το ακατάλληλο προϊόν.
Οι δαπάνες δημοσιεύσεων βαρύνουν τον ανάδοχο της προμήθειας.
Σε περίπτωση εισαγωγής εκ της αλλοδαπής ο ανάδοχος θα ενεργήσει έγκαιρα στις αρμόδιες αρχές για την απαλλαγή του από τους δασμούς και λοιπούς φόρους. Ο εκτελωνισμός καθώς και κάθε λογής διαδικασία μέχρι της παραδόσεως του είδους θα γίνει με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή.
Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης επιλύονται σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

Newsletter

Εγγραφείτε στην υπηρεσία newsletter της Northgroup Consultants, για να μαθαίνεται πρώτοι όλα τα νέα για τα επιδοτούμενα προγράμματα...

Επικοινωνηστε

Για οποιαδήποτε απορία ή πληροφορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

  • Θεσσαλονίκη: 2310 238 150
  • Ιωάννινα: 2651 60 70 78

Κοινωνικη δικτυωση

Ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.