Northgroup Consulting

25534-2014: Βουλγαρία-Мъглиж: Ζωικά προϊόντα, κρέας και προϊόντα κρέατος

24/01/2014    S17    Κράτη μέλη - Σύμβαση προμηθειών - Συμπληρωματικά στοιχεία - Ανοικτή διαδικασία 

Община Мъглиж, пл. „Трети март“ № 32, Υπόψη: Зорница Петрова, Мъглиж6180, ΒΟΥΛΓΑΡΊΑ. Τηλέφωνο: +359 43213301. Φαξ: +359 43212255. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(Συμπλήρωμα της Επίσημη Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 10.1.2014, 2014/S 7-007691)

Θέμα:
CPV:15100000, 15200000, 15300000, 15400000, 15500000, 15600000, 15800000

Ζωικά προϊόντα, κρέας και προϊόντα κρέατος

Παρασκευασμένα και διατηρημένα ψάρια

Φρούτα, λαχανικά και συναφή προϊόντα

Ζωικά ή φυτικά έλαια και λίπη

Γαλακτοκομικά προϊόντα

Προϊόντα αλεσμένων δημητριακών, άμυλα και αμυλώδη προϊόντα

Διάφορα προϊόντα διατροφής

Αντί: 

III.1.1) Изискуеми депозити и гаранции (в приложимите случаи)

Гаранцията за участие в процедурата е в размер за всяка обособена позиция както следва и не надвишава 1 % от прогнозната ѝ стойност: Обособена позоция № 1 – 730,00 лв. /седемстотин и тридесет лева/; Обособена позиция № 2 – 1 100,00 лв. /хиляда и сто лева/; Обособена позиция № 3 – 215,00 лв. /двеста и петнадесет лева/; Обособена позиция № 4 - 120,00 лв. /сто и двадесет лева/; Обособена позиция № 5 - 250,00 лв. /двеста и петдесет лева/; Обособена позиция № 6 - 480,00 лв. /четиристотин и осемдесет лева/; Обособена позиция № 7 - Картофи и кореноплодни - 175,00 лв. /сто седемдесет и пет лева/; Обособена позиция № 8 - 125,00 лв. /сто двадесет и пет лева/; Обособена позиция № 9 - 660,00 лв. /шестотин и шестдесет лева/; Обособена позиция № 10 – 350,00 лв. /триста и петдесет лева/; Обособена позиция № 11 – 320,00 лв. /триста и двадесет лева/; Обособена позиция № 12 - 25,00 лв. /двадесет и пет лева/; Обособена позиция № 13 - 110,00 лв. /сто и десет лева/; Обособена позиция № 14 - 25,00 лв /двадесет и пет лева/. Ако участник подава оферта за всички обособени позиции следва да представи гаранция за участие в размер на 4 685,00лв /четири хиляди шестотин осемдесет и пет лева/. Гаранцията за участие може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция.Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция със срок на валидност 120 дни от крайната дата за представяне на офертите. Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път това следва да стане по следната сметка на Община Мъглиж: сметка: ... Банка: … IBAN: … BIС: … В нареждането за плащане, както и в предложената банкова гаранция, задължително следва да бъде записано "Гаранция за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за детските и социалните заведения и обществена трапезария намиращи се на територията на Община Мъглиж по обособени позиции", обособена позиция № ... Забележка: ако участник подава оферта за повече от една обособена позиция, то за всяка самостоятелна позиция се представя отделен документ за гаранция за участие. Ако участник участва за всички обособени позиции, може да представи един документ за гаранция за участие, в който да се описва, че се участва за всички обособени позиции на поръчката. При представяне на гаранцията в платежният документ или в банковата гаранция изрично се посочва процедурата и обособената позиция/ии за която се представя гаранцията. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от членовете/съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора и условия и начин на плащането ѝ - Гаранцията за изпълнение на договорите е в размер на 3 % (три процента) от цената на конкретния договор. Същата може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. При представяне на гаранцията в платежният документ или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от членовете/съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Община Мъглиж и че е със срок на валидност най-малко три месеца след приключване на изпълнението на договора.

Διάβαζε: 

III.1.1) Изискуеми депозити и гаранции (в приложимите случаи)

Гаранцията за участие в процедурата е в размер за всяка обособена позиция както следва и не надвишава 1 % от прогнозната ѝ стойност: Обособена позоция № 1 – 730,00 лв. /седемстотин и тридесет лева/; Обособена позиция № 2 – 1 100,00 лв. /хиляда и сто лева/; Обособена позиция № 3 – 215,00 лв. /двеста и петнадесет лева/; Обособена позиция № 4 - 120,00 лв. /сто и двадесет лева/; Обособена позиция № 5 - 250,00 лв. /двеста и петдесет лева/; Обособена позиция № 6 - 480,00 лв. /четиристотин и осемдесет лева/; Обособена позиция № 7 - Картофи и кореноплодни - 175,00 лв. /сто седемдесет и пет лева/; Обособена позиция № 8 - 125,00 лв. /сто двадесет и пет лева/; Обособена позиция № 9 - 660,00 лв. /шестотин и шестдесет лева/; Обособена позиция № 10 – 350,00 лв. /триста и петдесет лева/; Обособена позиция № 11 – 320,00 лв. /триста и двадесет лева/; Обособена позиция № 12 - 25,00 лв. /двадесет и пет лева/; Обособена позиция № 13 - 110,00 лв. /сто и десет лева/; Обособена позиция № 14 - 25,00 лв. /двадесет и пет лева/. Ако участник подава оферта за всички обособени позиции следва да представи гаранция за участие в размер на 4 685,00 лв. /четири хиляди шестотин осемдесет и пет лева/. Гаранцията за участие може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция със срок на валидност 120 дни от крайната дата за представяне на офертите.Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път това следва да стане по следната сметка на Община Мъглиж: IBAN: BG49 IORT 8038 3300 3885 00, BIC: IORT BGSF, "Инвестбанк" АД, клон София – Арсенал. В нареждането за плащане, както и в предложената банкова гаранция, задължително следва да бъде записано "Гаранция за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за детските и социалните заведения и обществена трапезария намиращи се на територията на Община Мъглиж по обособени позиции", обособена позиция № ... Забележка: ако участник подава оферта за повече от една обособена позиция, то за всяка самостоятелна позиция се представя отделен документ за гаранция за участие. Ако участник участва за всички обособени позиции, може да представи един документ за гаранция за участие, в който да се описва, че се участва за всички обособени позиции на поръчката.При представяне на гаранцията в платежният документ или в банковата гаранция изрично се посочва процедурата и обособената позиция/ии за която се представя гаранцията.Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от членовете/съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора и условия и начин на плащането ѝ - Гаранцията за изпълнение на договорите е в размер на 3 % (три процента) от цената на конкретния договор. Същата може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. При представяне на гаранцията в платежният документ или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от членовете/съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Община Мъглиж и че е със срок на валидност най-малко три месеца след приключване на изпълнението на договора.

Newsletter

Εγγραφείτε στην υπηρεσία newsletter της Northgroup Consultants, για να μαθαίνεται πρώτοι όλα τα νέα για τα επιδοτούμενα προγράμματα...

Επικοινωνηστε

Για οποιαδήποτε απορία ή πληροφορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

  • Θεσσαλονίκη: 2310 238 150
  • Ιωάννινα: 2651 60 70 78

Κοινωνικη δικτυωση

Ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.