12210-2014: Ελλάδα-Γαλάτσι - Αττικής: Υπηρεσίες επεξεργασίας λυμάτων

14/01/2014    S9    Κράτη μέλη - Σύμβαση παροχής υπηρεσιών - Συναφθείσα σύμβαση - Ανοικτή διαδικασία 

Γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης – Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας

Οδηγία 2004/17/ΕΚ

Τμήμα I: Αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής

Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Α.Ε. (Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.)
Ωρωπού 156
Σημείο(α) επαφής: Διεύθυνση Προμηθειών & Μεταφορών/Υπηρεσία Προμηθειών/Τμήμα Διαγωνισμών (ισόγειο – Γραφείο 014)
Υπόψη: Σακελλαρίου Ναυσικά
111 46 Γαλάτσι - Αττικής
ΕΛΛΆΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2102144246/2102144444/2102144214
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Φαξ: +30 2102144165/2102144159

Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση του αναθέτοντος φορέα: www.eydap.gr

I.2)Κύρια δραστηριότητα

Άλλη: Ν.Π.Ι.Δ.

I.3)Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων φορέων ανάθεσης

Ο αναθέτων φορέας προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων φορέων ανάθεσης: όχι

Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης

II.1)Περιγραφή

II.1.1)Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση

Συντήρηση και επισκευές των εγκαταστάσεων του κέντρου επεξεργασίας λυμάτων μεταμόρφωσης (Κ.Ε.Λ.Μ.) (Δ 1456)

II.1.2)Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής
Υπηρεσίες
Κατηγορία υπηρεσιών: αριθ 16: Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων· υπηρεσίες αποχέτευσης και συναφείς υπηρεσίες
Κύριος τόπος ή τοποθεσία των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: Υφιστάμενες Εγκαταστάσεις του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Μεταμόρφωσης (ΚΕΛΜ), Δήμος Μεταμόρφωσης - Ν. Αττικής

Κωδικός NUTS GR300

II.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών (ΔΣΑ)

II.1.4)Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή των αγορών:

Συντήρηση και επισκευές των εγκαταστάσεων του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων μεταμορφώσης (Κ.Ε.Λ.Μ.) - Δ 1456
Στο αντικείμενο της παρούσας σύμβασης περιλαμβάνεται:
— Η Συντήρηση των Εγκαταστάσεων του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Μεταμόρφωσης (Κ.Ε.Λ.Μ.), με
καθημερινή εικοσιτετράωρη (24ωρη) παρουσία, επιτόπου του έργου, κλιμακίου συντήρησης του αναδόχου
επανδρωμένου με εκπαιδευμένο και έμπειρο τεχνικό προσωπικό, το οποίο θα έχει την ευθύνη εκτέλεσης εργασιών
προγραμματισμένης, προληπτικής και έκτακτης συντήρησης και επισκευών των εγκαταστάσεων, του
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και παρακολούθησης της εύρυθμης λειτουργίας του ως άνω εξοπλισμού.
— Οι εργασίες καθαρισμού όλων των μονάδων και του περιβάλλοντος χώρου του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων
Μεταμόρφωσης (ΚΕΛΜ), που αναφέρονται αναλυτικά στην παρούσα και οφείλουν να πραγματοποιούνται σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία και με ευθύνη του Ανάδοχου.
— Εργασίες επισκευών μονάδων και εξοπλισμού του ΚΕΛΜ που είναι απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία του
έργου και περιγράφονται αναλυτικά στην Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά Συμβατικά Τεύχη.

II.1.5)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

90420000, 90440000, 50500000

II.1.6)Πληροφορίες για τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA)

Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (Government Procurement Agreement – GPA): ναι

II.2)Συνολική τελική αξία της σύμβασης/των συμβάσεων

II.2.1)Συνολική τελική αξία της σύμβασης/των συμβάσεων

Αξία: 8 962 272 EUR
Με ΦΠΑ. Ποσοστό ΦΠΑ (%) 23

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Είδος διαδικασίας

IV.1.1)Είδος διαδικασίας

Ανοικτός

IV.2)Κριτήρια ανάθεσης

IV.2.1)Κριτήρια ανάθεσης

Χαμηλότερη τιμή

IV.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού: όχι

IV.3)Διοικητικές πληροφορίες

IV.3.1)Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο ο αναθέτων φορέας:

Δ 1456

IV.3.2)Προηγούμενες προκηρύξεις σχετικά με την ίδια σύμβαση

Προκήρυξη σύμβασης

Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕΕΕ: 2013/S 124-213141 της 28.6.2013

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

V.1)Ανάθεση και αξία της σύμβασης

Σύμβαση αριθ: 13162811-3
Ονομασία: Παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση και επισκευές των εγκαταστάσεων του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων μεταμορφώσης (Κ.Ε.Λ.Μ.)

V.1.1)Ημερομηνία ανάθεσης της σύμβασης:

13.12.2013

V.1.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές

Αριθμός προσφορών που υποβλήθηκαν: 5

V.1.3)Επωνυμία και διεύθυνση του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατέθηκε η σύμβαση

«Ν. & Κ. Γκολιοπούλος Ανώνυμος Τεχνική Εταιρεία»
Παράδρομος Αττικής Οδού 56
152 34 Χαλάνδρι - Αττικής
ΕΛΛΆΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2106919011/2102146919033
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Φαξ: +30 2106090071

V.1.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης

Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης:
Αξία: 768 000 EUR
Χωρίς ΦΠΑ
Συνολική τελική αξία της σύμβασης:
Αξία: 8 962 272 EUR
Με ΦΠΑ. Ποσοστό ΦΠΑ (%) 23

V.1.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβίες

Η σύμβαση ενδέχεται να ανατεθεί σε υπεργολάβο: όχι

V.1.6)Αντίτιμο που καταβλήθηκε για αγορές ευκαιρίας

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σύμβαση σχετιζόμενη με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι

VI.2)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

II.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής
Κατηγορία υπηρεσίας, αριθ. 01

VI.3)Διαδικασίες προσφυγής

VI.3.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

VI.3.2)Υποβολή προσφυγών

VI.3.3)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

VI.4)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας γνωστοποίησης:

24.12.2013