430648-2013: Ελλάδα-Μαραθώνας: Πετρελαϊκά προϊόντα, καύσιμα, ηλεκτρική και άλλες πηγές ενέργειας

20/12/2013    S247    Κράτη μέλη - Σύμβαση προμηθειών - Συναφθείσα σύμβαση - Ανοικτή διαδικασία 

Ελλάδα-Μαραθώνας: Πετρελαϊκά προϊόντα, καύσιμα, ηλεκτρική και άλλες πηγές ενέργειας

2013/S 247-430648

Γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης

Προμήθειες

Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής

Δήμος Μαραθώνος
Λ. Μαραθώνος 104
Υπόψη: Σοφία Χατζηστεφάνου
190 05 Μαραθώνας
ΕΛΛΆΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2294320536
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Φαξ: +30 2294094415

Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: http://www.marathon.gr

I.2)Είδος της αναθέτουσας αρχής

Άλλη: Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης

I.3)Κύρια δραστηριότητα

Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

I.4)Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης

Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης

II.1)Περιγραφή

II.1.1)Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (βενζίνη SUPER, βενζίνη αμόλυβδη , πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης)

II.1.2)Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής

Προμήθειες
Κωδικός NUTS

II.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών (ΔΣΑ)

II.1.4)Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή των αγορών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (βενζίνη SUPER, βενζίνη αμόλυβδη , πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης)
με συμπλήρωση τιμολογίου σε ευρώ (EUR), με αντικείμενο την προμήθεια 2.000 λίτρων βενζίνης Νέας Σούπερ,
30.000 λίτρων βενζίνης Αμόλυβδης, 260.000 λίτρων πετρελαίου κίνησης και 10.000 λίτρων πετρελαίου
θέρμανσης για να καλύψει τις ανάγκες του Δήμου για το έτος 2013.
II.1.6)

II.1.5)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

09000000

II.1.6)Πληροφορίες για τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA)

Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (Government Procurement Agreement – GPA): όχι

II.2)Συνολική τελική αξία της σύμβασης/των συμβάσεων

II.2.1)Συνολική τελική αξία της σύμβασης/των συμβάσεων

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Είδος διαδικασίας

IV.1.1)Είδος διαδικασίας

Ανοικτός

IV.2)Κριτήρια ανάθεσης

IV.2.1)Κριτήρια ανάθεσης

IV.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

IV.3)Διοικητικές πληροφορίες

IV.3.1)Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή

IV.3.2)Προηγούμενες προκηρύξεις σχετικά με την ίδια σύμβαση

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

V.1)Ημερομηνία ανάθεσης της σύμβασης:

V.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές

V.3)Επωνυμία και διεύθυνση του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατέθηκε η σύμβαση

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΗΡΥΧΘΗΚΕ ΑΓΟΝΟΣ (ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΑΝ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ) ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΕΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.

V.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης

V.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβίες

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σύμβαση σχετιζόμενη με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι

VI.2)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΗΡΥΧΘΗΚΕ ΑΓΟΝΟΣ (ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΑΝ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ) ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΕΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.

VI.3)Διαδικασίες προσφυγής

VI.3.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

VI.3.2)Υποβολή προσφυγών

VI.3.3)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

VI.4)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας γνωστοποίησης:

18.12.2013