Northgroup Consulting

415494-2013: Ελλάδα-Κέρκυρα: Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά)

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής

Επιτροπή Ερευνών Ιονίου Πανεπιστημίου
Ιωάννου Θεοτόκη 72
Σημείο(α) επαφής: Επιτροπή Ερευνών Ιονίου Πανεπιστημίου
Υπόψη: Νικόλαος Μάμαλος
49 100 Κέρκυρα
ΕΛΛΆΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2661087604/05/06/36
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Φαξ: +30 2661087641

Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: http://rc.ionio.gr/

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.pnoilab.gr

Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: http://rc.ionio.gr/news

Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: http://rc.ionio.gr/

I.2)Είδος της αναθέτουσας αρχής

Οργανισμός δημοσίου δικαίου

I.3)Κύρια δραστηριότητα

Εκπαίδευση
Άλλη: Έρευνα

I.4)Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης

Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: όχι

Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης

II.1)Περιγραφή

II.1.1)Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση

Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για το εργαστήριο Βιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου

II.1.2)Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής
Προμήθειες
Αγορά
Κύριος τόπος ή τοποθεσία των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: Κέρκυρα, Κτίριο Αρεταίος, Πλατεία Τσιριγώτη 7, 49100, Κέρκυρα

Κωδικός NUTS GR222

II.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών (ΔΣΑ)

II.1.4)Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή των αγορών

Το έργο συνίσταται στην προμήθεια και εγκατάσταση εξειδικευμένου εξοπλισμού για το νεοσυσταθέν εργαστήριο Βιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου. Το εργαστήριο θα έχει ως βασικό σκοπό την υψηλού επιπέδου διεπιστημονική έρευνα, σε θέματα που αφορούν τη βιολογική, βιοφυσική και ηλεκτροφυσιολογική ανάλυση και μοντελοποίηση ανθρώπινων ασθενειών και τη διάχυση των αποτελεσμάτων στην κοινωνία.
Το εργαστήριο θα εξοπλιστεί με εξοπλισμό, συγκεκριμένων προδιαγραφών, κατάλληλο για ηλεκτροφυσιολογικές μετρήσεις τόσο σε υποκυτταρικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο μετρήσεων σημάτων αγωγιμότητας του δέρματος, με ειδικά συστήματα ανάλυσης και συσχέτισης των μεταλλάξεων στο mtDNA με τις περιπτώσεις άνοιας, ανάλυσης και μοντελοποίησης νευρο-εικόνων, μιτοχονδριακών λειτουργιών και στατιστικής ανάλυσης των μετρήσεων Βιοενέργειας και ψυχο-φυσιολογίας σε ασθενείς με νευρολογικές διαταραχές. Θα πρέπει παράλληλα να τηρηθούν όλοι οι κανόνες ασφαλείας και λειτουργίας του εργαστηρίου, τόσο για το ίδιο το προσωπικό, όσο και για την εύρυθμη λειτουργία των οργάνων, βάσει των προδιαγραφών τους. Γι' αυτό θα πραγματοποιηθούν οι προμήθειες και όλων εκείνων των περιφερειακών συσκευών για τη διαμόρφωση του χώρου εγκατάστασης των συσκευών μέτρησης και απεικόνισης. Συστήματα φωτισμού, παροχής ρεύματος και σταθεροποίησης τάσης και συχνότητας, αγωγιμότητας του δαπέδου για τα μικροσκόπια, ειδικού κλιματισμού 3 σταδίων και θετικής πίεσης αλλά και μικροέπιπλα εργαστηρίου όπως πάγκοι, καρέκλες και γραφεία.

II.1.5)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

38000000, 33000000, 38634000, 38515200, 33121100, 38434500, 38434540, 39181000, 39131000, 39132000, 39121000, 39122000, 35111400, 35121700, 35123100, 31527260, 42514310, 42512000

II.1.6)Πληροφορίες για τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA)

Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (Government Procurement Agreement – GPA): ναι

II.2)Συνολική τελική αξία της σύμβασης/των συμβάσεων

II.2.1)Συνολική τελική αξία της σύμβασης/των συμβάσεων

Αξία: 2 416 950 EUR
Με ΦΠΑ. Ποσοστό ΦΠΑ (%) 23

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Είδος διαδικασίας

IV.1.1)Είδος διαδικασίας

Ανοικτός

IV.2)Κριτήρια ανάθεσης

IV.2.1)Κριτήρια ανάθεσης

Η πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά σύμφωνα με
1. 110. Στάθμιση 22
2. 105. Στάθμιση 5
3. 105. Στάθμιση 11
4. 110. Στάθμιση 17
5. 110. Στάθμιση 11
6. 105. Στάθμιση 11
7. 110. Στάθμιση 11
8. 100. Στάθμιση 7
9. 100. Στάθμιση 4
10. 105. Στάθμιση 9

IV.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού: όχι

IV.3)Διοικητικές πληροφορίες

IV.3.1)Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή

1088/9-4-2013

IV.3.2)Προηγούμενες προκηρύξεις σχετικά με την ίδια σύμβαση

Προκήρυξη σύμβασης

Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕΕΕ: 2013/S 78-131201 της 20.4.2013

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ: 1 Ονομασία: Σύμβαση για το έργο ‘Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για το εργαστήριο Βιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου'
V.1)Ημερομηνία ανάθεσης της σύμβασης:

22.11.2013

V.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές

Αριθμός προσφορών που υποβλήθηκαν: 1

V.3)Επωνυμία και διεύθυνση του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατέθηκε η σύμβαση

Πνοή Εργαστηρίου Α.Ε.
Βασιλέως Γεωργίου 40, Χαλάνδρι
152 33 Αθήνα
ΕΛΛΆΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Τηλέφωνο: +30 2106896515
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://www.pnoilab.gr
Φαξ: +30 2106895374

V.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης

Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης:
Αξία: 2 430 000 EUR
Με ΦΠΑ. Ποσοστό ΦΠΑ (%) 23
Συνολική τελική αξία της σύμβασης:
Αξία: 2 416 950 EUR
Με ΦΠΑ. Ποσοστό ΦΠΑ (%) 23

V.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβίες

Η σύμβαση ενδέχεται να ανατεθεί σε υπεργολάβο: όχι

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σύμβαση σχετιζόμενη με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
αναφέρατε το (τα) έργο(α) ή/ και το πρόγραμμα (προγράμματα): Η πρόταση για συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ της συγκεκριμένης προμήθειας υπεβλήθη σε συνέχεια
της με αρ. πρωτ. 30/02-11-2010 πρόσκλησης της ΕΔΑ του Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας- Πελοποννήσου - Ιονίων
Νήσων για υποβολή προτάσεων στον Άξονα 09 Αειφόρο Ανάπτυξη & Ποιότητα Ζωής Πελοποννήσου/ Θεματική
Προτεραιότητα 75, του Π.Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013 Πελοποννήσου. Η προμήθεια του ως άνω εξοπλισμού έχει
ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτικής Ελλάδας- Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων 2007-2013» με
βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ 2455/20-11-2012 του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων. Δεν υπάρχει εκτίμηση χρόνου δημοσίευσης περαιτέρω προκηρύξεων.

VI.2)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού:
Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται από την Έδρα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Ιονίου Πανεπιστημίου, Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών και Διαχείρισης Συμβάσεων και η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με ταχυμεταφορική (courier).
Στην περίπτωση παραλαβής της Διακήρυξης μέσω ταχυμεταφορικής (courier), η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της.
Οι παραλήπτες της Διακήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεση της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ' αυτής.
Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο της Διακήρυξης που παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται μέσω του Διαδικτύου στη διεύθυνση <http://rc.ionio.gr/news> και σε ηλεκτρονική μορφή.

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης μέσω του διαδικτυακού τόπου θα πρέπει επίσης κατά την παραλαβή της να συμπληρώνουν σχετικό ηλεκτρονικό έντυπο (την αντίστοιχη φόρμα δεδομένων) με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, διεύθυνση, ΤΚ, επάγγελμα, ΑΦΜ, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεσή της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία ή διευκρινίσεις επ' αυτής. Για τυχόν ελλείψεις στη συμπλήρωση των στοιχείων του πιο πάνω εντύπου την ευθύνη φέρει ο υποψήφιος Ανάδοχος.

VI.3)Διαδικασίες προσφυγής

VI.3.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Επιτροπή Ερευνών Ιονίου Πανεπιστημίου
Ιωάννου Θεοτόκη 72
491 00 Κέρκυρα
ΕΛΛΆΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Τηλέφωνο: +30 2661087604/05/06/36
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://rc.ionio.gr/
Φαξ: +30 2661087641

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης

Επιτροπή Ερευνών Ιονίου Πανεπιστημίου
Ιωάννου Θεοτόκη 72
491 00 Κέρκυρα
ΕΛΛΆΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Τηλέφωνο: +30 2661087604/05/06/36
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://rc.ionio.gr/
Φαξ: +30 2661087641

VI.3.2)Υποβολή προσφυγών

Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την προθεσμία (τις προθεσμίες) για την υποβολή προσφυγών: Σύμφωνα με τον Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173Α) άρθρο 4 παράγραφος 6, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που προβλέπουν την άσκηση διοικητικών προσφυγών (ενστάσεων) κατά εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων. Κατά συνέπεια στον παρόντα διαγωνισμό και μέχρι την υπογραφή της σύμβασης δεν είναι δυνατή από τους ενδιαφερόμενους η άσκηση ενστάσεων κατά τις διατάξεις του άρθρου 15 του ΠΔ 118/2007.
Ο εύλογος χρόνος για την πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από το ήμισυ του χρόνου που μεσολαβεί από την ημερομηνία αποστολής στην ΕΕΕΕ της περίληψης της διακήρυξης μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Κατά συνέπεια καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή εμπροθέσμου προδικαστικής προσφυγής - εκτός αν τεκμαίρεται διαφορετικά η πλήρης γνώση των όρων της διακήρυξης με την λήψη του τεύχους αυτής από την Α.Α., οπότε η δεκαήμερος προθεσμία τρέχει από την επομένη της ημερομηνίας αυτής - είναι η ημερομηνία λήξης της δεκαημέρου προθεσμίας που τρέχει από την επομένη της λήξης του ως άνω μέγιστου εύλογου χρόνου, ήτοι μέχρι και την 14/05/2013. Προδικαστικές προσφυγές εκτός των ανωτέρω χρονικών ορίων δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
Η προσφυγή αυτή υποβάλλεται στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και αποτελεί όρο του παραδεκτού για την άσκηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του αρμόδιου δικαστικού σχηματισμού, χωρίς την άσκηση της οποίας η αίτηση των ασφαλιστικών μέτρων κρίνεται απαράδεκτη. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει αιτιολογημένα εντός δεκαπέντε ημερών από την άσκηση της προσφυγής. Εάν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω δεκαπενθήμερη προθεσμία, τεκμαίρεται η απόρριψη της προσφυγής. Ο ενδιαφερόμενος εντός δέκα ημερών από την ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προσφυγής, μπορεί να ασκήσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για τους ίδιους λόγους με αυτούς της προσφυγής ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου.
Οι προθεσμίες για την άσκηση της προσφυγής και της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων καθώς και η άσκηση αυτών, κωλύουν τη σύναψη Σύμβασης.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στον Ν.3886/2010, σύμφωνα με τον οποίο επιτρέπεται η άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά το άρθρο 4 παράγραφος 1 αυτού σε κάθε στάδιο του διαγωνισμού μέχρι την απόφαση κατακύρωσης.

VI.3.3)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

Επιτροπή Ερευνών Ιονίου Πανεπιστημίου
Ιωάννου Θεοτόκη 72
491 00 Κέρκυρα
ΕΛΛΆΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Τηλέφωνο: +30 2661087604/05/06/36
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://rc.ionio.gr/
Φαξ: +30 2661087641

VI.4)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας γνωστοποίησης:

5.12.2013

Newsletter

Εγγραφείτε στην υπηρεσία newsletter της Northgroup Consultants, για να μαθαίνεται πρώτοι όλα τα νέα για τα επιδοτούμενα προγράμματα...

Επικοινωνηστε

Για οποιαδήποτε απορία ή πληροφορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

  • Θεσσαλονίκη: 2310 238 150
  • Ιωάννινα: 2651 60 70 78

Κοινωνικη δικτυωση

Ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.