Northgroup Consulting

413982-2013: Ελλάδα-Καλλιθέα: Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής

Περιφέρεια Αττικής
Παναγή Τσαλδάρη 15
Σημείο(α) επαφής: Δ/νση Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ9)
Υπόψη: Μένη Αμαλία
176 76 Καλλιθέα
ΕΛΛΆΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2109094131
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Φαξ: +30 2109219945

Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: http://www.patt.gov.gr/main/index.php

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

I.2)Είδος της αναθέτουσας αρχής

Περιφερειακή ή τοπική αρχή

I.3)Κύρια δραστηριότητα

Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

I.4)Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης

Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: όχι

Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης

II.1)Περιγραφή

II.1.1)Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή:

"ΣΠ-01/13: Συντήρηση , βελτίωση & εγκατάσταση πρασίνου στις νησίδες οδών αρμοδιότητας ΔΚΕΣΟ"

II.1.2)Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής
Υπηρεσίες
Κύριος τόπος ή τοποθεσία των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: Περιφέρεια Αττικής

Κωδικός NUTS GR

II.1.3)Πληροφορίες σχετικά με δημόσια σύμβαση, συμφωνία πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών (ΔΣΑ)

Η προκήρυξη αφορά δημόσια σύμβαση

II.1.4)Πληροφορίες για τη συμφωνία πλαίσιο

II.1.5)Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή των αγορών

Συνοπτικά το αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης είναι η παροχή των αναγκαίων υπηρεσιών για:
— Την συντήρηση πρασίνου στις κεντρικές νησίδες, σε παράπλευρες νησίδες όπου υπάρχουν, αλλά και σε παράπλευρους χώρους αρμοδιότητάς μας, σε πρανή και κόμβους (ισόπεδων και ανισόπεδων) των οδικών αξόνων όπως περιγράφονται αναλυτικότερα στην Τεχνική Περιγραφή.
— Την συντήρηση, άρση βλαβών και εν γένει η απρόσκοπτη λειτουργία του αρδευτικού συστήματος σε όλους τους οδικούς άξονες.
— Τον καθαρισμό των χώρων πρασίνου, των πλακόστρωτων επιφανειών επί των νησίδων, των κόμβων (ισόπεδων και ανισόπεδων) και την καθαριότητα με αναρροφητικό σάρωθρο των ρείθρων των υπόψη οδικών αξόνων.
— Την απομάκρυνση ξερών θάμνων και δέντρων και αντικατάστασή τους με νέα φυτά αλλά και συμπλήρωση χλοοτάπητα, όπου κρίνεται απαραίτητο.
— Την εγκατάσταση νέου αρδευτικού συστήματος όπου κρίνεται απαραίτητο.
Οι παραπάνω υπηρεσίες υπάγονται, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ Α της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης/03/2004 «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», στην κατηγορία 1 και στο τμήμα με κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) {77310000-6 (Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου), 77312000-0 (Υπηρεσίες εκκαθάρισης από αγριόχορτα), 77312100-0 (Υπηρεσίες εξόντωσης ζιζανίων), 11340000-5 (Κλάδεμα δέντρων και θάμνων),77341000-2 (Κλάδεμα δέντρων), 77342000-9 (Κλάδεμα θάμνων), 77314100-5 (Υπηρεσίες χορτοκάλυψης), 90610000-6 (Υπηρεσίες καθαρισμού και σάρωσης οδών), 43323000-3 (Εξοπλισμός άρδευσης), 45232121-6 (Κατασκευαστικές εργασίες για σωληνώσεις διανομής νερού άρδευσης)}.
Επισημαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό, αλλά και συμμόρφωσης προς τις επιταγές της Κοινοτικής νομοθεσίας και νομολογίας (υπόθεση C-496/99 Ρ / Επιτροπή κατά CAS Succhi di Frutta SpA), το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατούμενων υπηρεσιών δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.

II.1.6)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

77310000, 77340000

II.1.7)Πληροφορίες για τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA)

Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (Government Procurement Agreement – GPA): ναι

II.1.8)Τμήματα

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε παρτίδες: όχι

II.1.9)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές

Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2)Ποσότητα ή έκταση της σύμβασης

II.2.1)Συνολική ποσότητα ή έκταση:

Η υπό δημοπράτηση παροχή υπηρεσιών αφορά τους παρακάτω οδικούς άξονες ανά τομέα:
1ος Τομέας:
1. Λεωφόρος Μεσογείων (από οδό Φειδιππίδου έως οδό Κλεισθένους)
2. Λεωφόρος Κηφισίας (από Λ. Αλεξάνδρας έως οδό Κασαβέτη)
3. Λεωφόρος Κύμης (Διασταύρωση Σπύρου Λούη έως είσοδο Αττικής Οδού)
4. Λεωφόρος Κατεχάκη (Διασταύρωση με τη Λ. Κηφισίας έως τη διασταύρωση με τη Λ. Μεσογείων)
5. Λεωφόρος Κανελλοπούλου και Λ. Αλίμου - Κατεχάκη (από Λ. Αλίμου – Κατεχάκη έως Λ. Ι. Καρέα)
6. Λεωφόρος Ι. Καρέα – Ελλήνων Αξιωματικών (από Λ. Αλίμου – Κατεχάκη έως Λ. Ε. Βενιζέλου)
7. Λεωφόρος Ελ. Βενιζέλου (από Ελ. Αξιωματικών έως Πλ. 28ης Οκτωβρίου)
8. Λεωφόρος Πρωτόπαπα – Αθηνών (από Πλ. 28ης Οκτωβρίου έως Λ. Ηρώων Πολυτεχνείου)
9. Λεωφόρος Ηρώων Πολυτεχνείου (από Λ. Αθηνών έως Λ. Αργυρουπόλεως)
2ος Τομέας:
1. Ν.Ε.Ο.Α.Κ. (Από Ανισόπεδο Κόμβο Θηβών έως Δαφνί)
2. Λεωφόρος Αθηνών (Από Δαφνί έως Σπύρου Πάτση)
3. Κόμβοι
α. Κόμβος Σχιστού -Σκαραμαγκά
β. Κόμβος Ελευσίνας
γ. Κόμβος Μαγούλας
δ. Γέφυρα Ασπροπύργου
4. Λεωφόρος Κηφισού (Από κόμβο ΣΕΦ έως γέφυρα Μεταμόρφωσης), συμπεριλαμβανομένων των χώρων πρασίνου στους κόμβους Αχαρνών και Ανάκασας (Γέφυρα Βρυούλων)
5. Λεωφόρος Σχιστού- Σκαραμαγκά
3ος τομέας:
1. Λεωφόρος Βουλιαγμένης (από Αγ. Δημητρίου έως Λ. Κων. Καραμανλή)
2. Λεωφόρος Αργυρουπόλεως (από Ηρώων Πολυτεχνείου μέχρι Κύπρου)
3. Λεωφόρος Ηλία Ηλιού (από Ηλιουπόλεως μέχρι Λαγουμιτζή)
4ος Τομέας:
1. Λεωφόρος Εθνάρχου Μακαρίου από οδό Καραολή Δημητρίου (Πειραιά) έως Λ. Κηφισού (κόμβος ΣΕΦ)
2. Παλαιά Παραλιακή Λ. Ποσειδώνος: από Λ. Κηφισού (Μοσχάτο) έως οδό Αρτέμιδος (Π. Φάληρο)
3. Κόμβος Νέου Φαλήρου (ΣΕΦ)
4. Δέλτα Φαλήρου
5. Λεωφόρος Ποσειδώνος: από πεζογέφυρα Σ.Ε.Φ. στον Πειραιά έως Λεωφ. Βασ. Παύλου (Ασκληπιείο - Βούλα)
6. Παράπλευρες νησίδες Ελληνικού, επί της Λ. Ποσειδώνος: από όριο πρώην Δυτ. Αερολιμένα - οδό Α έως οδό Ευρυάλης (Ελληνικό)
7. Λεωφόρος Κων/νου Καραμανλή – Λ. Αθηνάς: από Λεωφ. Βασ. Παύλου (Ασκληπιείο - Βούλα) έως τη λίμνη Βουλιαγμένης και κεντρική νησίδα από οδό Τηθύας έως οδό Βας. Κων/νου (Βάρκιζα).
8. Λεωφόρος Αθηνών – Σουνίου από Βας. Κων/νου έως Σφακίων.
5ος τομέας:
1. Λεωφόρος Βάρης - Κορωπίου (από Λ. Κων. Καραμανλή έως Λ. Κορωπίου - Αεροδρομίου)
2. Λεωφόρος Λαυρίου (από γέφυρα Σταυρού έως είσοδο Παιανίας και από Μαρκόπουλο έως είσοδο Λαυρίου)
6ος Τομέας:
1. Λεωφόρος Γρ. Λαμπράκη (Από το Λ. Δημοκρατίας έως Π. Ράλλη)
2. Λεωφόρος Π. Ράλλη (Από Γρ. Λαμπράκη έως Πειραιώς)
3. Λεωφόρος Χαμοστέρνας (από Κων/πόλεως έως Θεσσαλονίκης) – Κόμβος Καλλιρόης - Κουκακίου
4. Λεωφόρος Συγγρού (από Λαγουμιτζή έως Λ. Ποσειδώνος)
5. Λεωφόροι Αθηνών - Πειραιώς / Πειραιώς / Παν. Τσαλδάρη
α Λεωφόρος Αθηνών - Πειραιώς από Ναυλέρη (Πειραιά) έως Κηφισό
β. Λεωφόρος Πειραιώς από Κηφισό μέχρι Ιερά Οδός
γ. Λεωφόρος Παν. Τσαλδάρη από Ιερά Οδός μέχρι Ομόνοια
6. Πάρκο Πειραιώς - Οδοί Μ. Ασίας - Ρετσίνα – Ο. Σκυλίτση - Αλλιπέδου
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 4 471 544,72 EUR

II.2.2)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.3)Πληροφορίες σχετικά με ανανεώσεις

Η παρούσα σύμβαση μπορεί να ανανεωθεί: όχι

II.3)Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία ολοκλήρωσης

Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την ανάθεση της σύμβασης)

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.1.1)Απαιτούμενες εγγυήσεις:

1 Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους, με εφαρμογή των όρων του άρθρου 25 παραγρ.4 του ΠΔ 118/07, εγγυητικές επιστολές συμμετοχής (συνημμένο υπόδειγμα στο τεύχος διακήρυξης), που ανέρχονται σε ποσοστό 5 % επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), ήτοι στο ποσό των 275.000,00 EUR. Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται είτε στην Υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό είτε στο Φορέα αποδοχής των υπηρεσιών είτε στην Αναθέτουσα Αρχή (όπως τούτες αναφέρονται στις παραγρ. 1.1 έως 1.4 της διακήρυξης) και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας ή ένωσης πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της.
2 Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των εννέα (9) μηνών και τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της δημοπράτησης, δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι την 29/11/2014. Οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν υπέρ του Δημοσίου, εφόσον συντρέχει νόμιμη περίπτωση.
3 Για την επιστροφή των εγγυητικών συμμετοχής εφαρμόζεται η παραγρ.7 του άρθρου 25 του ΠΔ 118/07.

III.1.2)Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:

Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από την ΣΑΕΠ 085, Κωδικός Έργου 2012ΕΠ08500196 του Π.Δ.Ε., σύμφωνα με τη Συλλογική Απόφαση Έργων Περιφέρειας Αττικής ΕΠ085 ΤΡΟΠ.0/05.07.2013 του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας .

III.1.3)Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:

III.1.4)Άλλοι ειδικοί όροι

Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται σε ειδικούς όρους: ναι
Περιγραφή των ειδικών όρων: Οι όροι της σύμβασης περιγράφονται αναλυτικά στην Ειδική Συγγραφή υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)

III.2)Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.2.1)Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο

Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: Στο διαγωνισμό καλούνται να συμμετάσχουν επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών φυσικών προσώπων (ατομικές επιχειρήσεις) ή αντίστοιχων νομικών προσώπων, αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία/ένωση που θα συσταθεί ή έχει ήδη συσταθεί, οι οποίες κατ' ελάχιστον:
α) στο αντικείμενο της δραστηριότητος τους και στο σκοπό ίδρυσης τους, (εφόσον είναι νομικά πρόσωπα) περιλαμβάνεται αποδεδειγμένα η εκτέλεση συμβάσεων που περιλαμβάνουν Παροχή Υπηρεσίας
β) στο αντικείμενο δραστηριοτήτων τους περιλαμβάνεται και η συντήρηση πρασίνου και είναι κατάλληλα πιστοποιημένες στον τομέα του πρασίνου
Αναλυτικότερα, στον διαγωνισμό καλούνται οι παρακάτω:
1. Εγχώριες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, οι οποίες οφείλουν να είναι εγγεγραμμένες σε σχετικό Επιμελητήριο (Ε.Β.Ε., Τ.Ε.Ε., ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε.), είτε σε άλλο αντίστοιχο επαγγελματικό μητρώο στο οποίο ανήκουν Επιχειρήσεις παροχής εργασίας σε δημόσιες συμβάσεις, όπως στο Μ.Ε.ΕΠ. της ΓΓΔΕ του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. (προβλέπεται ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος στις προβλεπόμενες από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία περιπτώσεις) ενώ παράλληλα οφείλουν να εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παραγρ. 21.1.β της διακήρυξης.
2. Επιχειρήσεις προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) είτε ακόμη από κράτη που έχουν κυρώσει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου τα οποία τηρούν επίσημα Επαγγελματικά Εμπορικά Μητρώα του Παραρτήματος IX Γ «Δημόσιες Συμβάσεις Υπηρεσιών» της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, οι δε ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις είναι αντίστοιχα εγγεγραμμένες σ' αυτά, με αναγνωρισμένη την ενασχόληση τους στην παροχή υπηρεσιών συντήρησης πρασίνου (κατηγορία υπηρεσιών 1, τμήμα με κωδικό CPV {77310000-6 (Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου), 77312000-0 (Υπηρεσίες εκκαθάρισης από αγριόχορτα), 77312100-0 (Υπηρεσίες εξόντωσης ζιζανίων), 11340000-5 (Κλάδεμα δέντρων και θάμνων),77341000-2 (Κλάδεμα δέντρων), 77342000-9 (Κλάδεμα θάμνων), 77314100-5 (Υπηρεσίες χορτοκάλυψης), 90610000-6 (Υπηρεσίες καθαρισμού και σάρωσης οδών), 43323000-3 (Εξοπλισμός άρδευσης), 45232121-6 (Κατασκευαστικές εργασίες για σωληνώσεις διανομής νερού άρδευσης)} στην παραγρ. 21.1.β της διακήρυξης .
3. Επιχειρήσεις προερχόμενες από κράτη μέλη της Ε.Ε ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτη που έχουν συνάψει Ευρωπαϊκές Συμφωνίες ή Συμφωνίες Σύνδεσης με την Ε.Ε., τα οποία δεν τηρούν μεν επίσημα μητρώα όπως εκείνα της προηγούμενης παραγράφου, οι ενδιαφερόμενες όμως Επιχειρήσεις διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα που αναφέρονται στην παραγρ. 21.1 της διακήρυξης και είναι εγγεγραμμένες σε γενικότερων κατηγοριών Επαγγελματικά / Εμπορικά Μητρώα για δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών έχοντας παράσχει αποδεδειγμένα την τελευταία 3-ετια υπηρεσίες παρόμοιες σε ετήσια βάση με τις αντίστοιχες δημοπρατούμενες, ενώ παράλληλα οφείλουν να εκπληρώνουν επίσης τις προϋποθέσεις της παραγρ. 21.1.β της διακήρυξης.
4. Κοινοπραξίες επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών εκ των οποίων τουλάχιστον μία εξ αυτών θα υπάγεται στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγρ. 21.1.1 έως 21.1.3 της διακήρυξης σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους.
5. Ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων εκ των οποίων τουλάχιστον ένας εξ αυτών θα υπάγεται στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγρ. 21.1.1 έως 21.1.3 της διακήρυξης σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους.
6. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει στο Διαγωνισμό είτε ως μεμονωμένη επιχείρηση είτε ακόμα και ταυτόχρονα σε ένα ή περισσότερα διαγωνιζόμενα σχήματα ως μέλος αντίστοιχης κοινοπραξίας ή ένωσης ακόμα και ημεδαπού δικαίου. Στην περίπτωση όμως που σε κάποια κοινοπραξία ή ένωση συμμετέχει φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ταυτόχρονα παίρνει μέρος στο διαγωνισμό είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος άλλης κοινοπραξίας ή ένωσης, προκειμένου να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία και η μυστικότητα των οικονομικών προσφορών, το πρόσωπο αυτό δεν επιτρέπεται να διορισθεί ως κοινός εκπρόσωπος των κοινοπρακτουσών επιχειρήσεων για την υποβολή της προσφοράς κατά το άρθρο 3.3 (α) της διακήρυξης και επιπλέον θα πρέπει απαραιτήτως με ποινή αποκλεισμού, στον υποφάκελο “δικαιολογητικών συμμετοχής” να περιλαμβάνεται υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από το σύνολο των μελών του υπόψη σχήματος, περιλαμβανομένου και του πολλαπλά συμμετέχοντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι:
α) έλαβαν εκ των προτέρων γνώση πριν τη σύνταξη της προσφοράς, σχετικά με την πρόθεση του πολλαπλά συμμετέχοντος μέλους τους, για ταυτόχρονη συμμετοχή του στο διαγωνισμό είτε μεμονωμένα είτε σε άλλα σχήματα
β) κατά τη σύνταξη της οικονομικής προσφοράς του υπόψη σχήματος δεν συμμετείχε και δεν έλαβε γνώση αυτής το πολλαπλά συμμετέχον μέλος τους
Άλλως θα αποκλείονται άμεσα από την διαδικασία όλοι οι διαγωνιζόμενοι, στη σύνθεση των οποίων συμμετέχει το αυτό φυσικό ή νομικό πρόσωπο παροχής υπηρεσιών, οι οποίοι δεν υπέβαλαν τα παραπάνω καθώς και το φυσικό ή νομικό πρόσωπο εφόσον συμμετέχει και μεμονωμένα.

III.2.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα

Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να διαθέτει και Οικονομική και Χρηματοοικονομική Επάρκεια κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 45 του ΠΔ 60/2007 (αντίστοιχο άρθρο 47 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ) όπως συγκεκριμενοποιούνται στην παρούσα παράγραφο, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη με την απαιτούμενη από μέρους του Παρόχου πρόσκαιρη χρηματοδότηση για την παροχή των υπηρεσιών, δεδομένου ότι δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής και λαμβανομένου υπόψη ότι ο χρόνος που θα παρεμβληθεί από την παραγγελία από τον Πάροχο, του προς εγκατάσταση ή παράδοση του εξοπλισμού, μέχρι την πληρωμή αυτού από την Υπηρεσία, είναι τουλάχιστον τρεις (3) μήνες.
Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) ενδεχομένως απαιτούμενων προσόντων: Δήλωση περί του κύκλου εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης, από την οποία να προκύπτει ότι ο κύκλος εργασιών για τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις (αθροιστικά) της διαγωνιζόμενης επιχείρησης ή του συνόλου των μελών (όταν πρόκειται για κοινοπραξία ή ένωση), είναι τουλάχιστον ίσος με το τριάντα τοις εκατό (30%) του Προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης.
Σε περίπτωση που κάποιος διαγωνιζόμενος για σοβαρό λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά της παραγράφου 23.4 της διακήρυξης, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, το οποίο η Επιτροπή του Διαγωνισμού κρίνει αιτιολογημένα ως πρόσφορο.

III.2.3)Τεχνική ικανότητα

Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις:
Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να διαθέτει και τεχνική ικανότητα κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 46 του ΠΔ 60/2007 (αντίστοιχο άρθρο 48 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ), όπως συγκεκριμενοποιούνται στην παρούσα παράγραφο, εν όψει του γεγονότος ότι οι ζητούμενες προς παροχή υπηρεσίες είναι σύνθετες για τους λόγους που αναφέρονται ατη διακήρυξη, σύμφωνα με την παραγρ. 2.δ του άρθρου 46 του ΠΔ 60/2007.
Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων η κάλυψη της ζητούμενης Τεχνικής Ικανότητας και της Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας, επιτρέπεται να γίνεται αθροιστικά από το σύνολο των μελών του σχήματος.
Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) ενδεχομένως απαιτούμενων προσόντων:
Η τεχνική ικανότητα θα αποδεικνύεται εκ μέρους εκάστου διαγωνιζόμενου, με την προσκόμιση, επί ποινή αποκλεισμού του από την περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισμού σε περίπτωση παράλειψης του, των παρακάτω αναφερόμενων (παραγρ. α έως ε ή/και στ) στοιχείων, μέσω των οποίων, εκτός των άλλων θα τεκμηριώνεται η κατά την τελευταία τριετία από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού εκτέλεση εργασιών ή παροχή υπηρεσιών παρομοίων ποσοτικά και ποιοτικά με τις υπό δημοπράτηση, το δυναμικό σε επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, η καταλληλότητα του εξοπλισμού που θα εγκαταστήσει ή προμηθεύσει σε σχέση με τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, καθώς και τα λοιπά μέσα τα οποία διαθέτει η Επιχείρηση, ώστε να διαπιστώνεται η επάρκεια των προσόντων του, σε σχέση προς τα ζητούμενα για την πλήρη και ικανοποιητική παροχή υπηρεσιών, ως εξής:
α) Ο διαγωνιζόμενος οφείλει, κατά την παραγρ. 2.α.ii του άρθρου 46 του Π.Δ.60/07, την τελευταία τριετία να έχει εμπειρία στην συντήρηση πρασίνου εκτελώντας παρόμοιες εργασίες με τις προς δημοπράτηση, όπως περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή, έχοντας εκτελέσει είτε ο ίδιος ως Ανάδοχος είτε ως Υπεργολάβος, (της υπεργολαβικής σχέσης αποδεικνυόμενης με επίσημα στοιχεία επικυρωμένα από Αρμόδια Αρχή).
β) Ο διαγωνιζόμενος οφείλει, κατά την παραγρ. 2.β του άρθρου 46 του Π.Δ.60/07, να διαθέτει έμπειρο και επαρκές από πλευράς αριθμού ατόμων τεχνικό προσωπικό, το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση των εργασιών και τον έλεγχο και την εξασφάλιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών, ώστε αυτές να παρασχεθούν έντεχνα και εμπρόθεσμα. Στο τεχνικό προσωπικό θα περιλαμβάνονται κατ' ελάχιστο:
— Έναν (1) τουλάχιστον Πτυχιούχο σε σχετικό αντικείμενο (Γεωπόνο/Δασολόγο/Τεχν. Γεωπονίας/Δασοπόνο) Γεωτεχνικό, ως Διευθυντή έργου με χρόνο από κτήσεως πτυχίου τουλάχιστον 10 έτη, ο οποίος να έχει εμπειρία σε συντήρηση έργων πρασίνου, υπεύθυνος για την σύμφωνα με τους κανόνες της ¬τέχνης και της επιστήμης εκτέλεσης της σύμβασης.
— Έξι (6) τουλάχιστον Πτυχιούχους Γεωτεχνικούς (Γεωπόνους, Δασολόγους ή Τεχνολόγους με χρόνο από κτήσεως πτυχίου τουλάχιστον 5έτη, ένας για κάθε τομέα) , ως υπεύθυνους τομέων, οι οποίοι να διαθέτουν τουλάχιστον πενταετή (5) εμπειρία σε έργα συντήρησης πρασίνου.
— Να διαθέτει έμπειρο και επαρκές από πλευράς αριθμού ατόμων τεχνικό προσωπικό (τεχνίτες υδραυλικούς, ανθοκηπουρούς κ.λπ.) για την διεκπεραίωση των καθηκόντων τους καθημερινά καθ' όλη την διάρκεια του 24ώρου. Ο ελάχιστος αριθμός του ως άνω ζητούμενου έμπειρου τεχνικού προσωπικού θα είναι 36 τεχνίτες (6 υδραυλικοί – υπεύθυνοι ανά τομέα, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφο 2 της Ε.Σ.Υ. και 30 ανθοκηπουροί).
Το παραπάνω τεχνικό προσωπικό οφείλει να διαθέτει εμπειρία, και να είναι ικανό για συντήρηση και αποκατάσταση των βλαβών του εξοπλισμού κατά τη διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών αλλά και κατά το χρόνο εγγύησης.
γ) Ο διαγωνιζόμενος οφείλει, κατά την παραγρ. 2.δ σε συνδυασμό με την παραγρ. 2.η του άρθρου 46 του Π.Δ.60/07, να τεκμηριώσει ότι πέρα από το παραπάνω αναφερόμενο τεχνικό προσωπικό, διαθέτει το λοιπό απαιτούμενο για την εκτέλεση της σύμβασης παραγωγικό δυναμικό, δηλαδή τα κατάλληλα ποσοτικά και ποιοτικά μηχανήματα και τεχνικό εξοπλισμό. Σε αυτά θα περιλαμβάνονται κατ' ελάχιστο έξι (6) τουλάχιστον σάρωθρα (ένα για κάθε τομέα), τα οποία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τις ανάγκες του υπό δημοπράτηση έργου παροχής υπηρεσιών, τρία (3) τουλάχιστον φορτηγά, τρία (3) καλαθοφόρα που να καλύπτουν ύψος τουλάχιστον 25μ., έναν (1) κλαδοφάγο , δύο (2) οχήματα ή μηχανήματα ριζοτομών καθώς και συνοδευτικά οχήματα εκτροπής κυκλοφορίας
Επίσης ο Πάροχος οφείλει να λαμβάνει μέτρα για τον έλεγχο της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών.
Εφόσον ο διαγωνιζόμενος στερείται των παραπάνω οφείλει να έχει εξασφαλίσει ότι θα παρέχονται σ' αυτόν αντίστοιχες συμπεφωνημένες υπηρεσίες από κατόχους τέτοιων μέσων, τούτου αποδεικνυόμενου με κατάλληλη υποσχετική επιστολή-δήλωση των εν λόγω κατόχων ή με σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ αυτών και του διαγωνιζόμενου.
δ) Ο διαγωνιζόμενος οφείλει, κατά την παραγρ. 2.ε του άρθρου 46 του Π.Δ.60/07, να διαθέτει το κατάλληλο διευθυντικό στελεχιακό επιστημονικό προσωπικό (αποφοίτους ΑΕΙ-ΤΕΙ), το οποίο θα αναλάβει την ευθύνη της εύρυθμης παροχής των υπηρεσιών και την ορθή από μέρους του Παρόχου εκτέλεση της σύμβασης. Στο προσωπικό αυτό θα περιλαμβάνεται κατ' ελάχιστον ένας (1) Γεωτεχνικός, με χρόνο από κτήσεως πτυχίου τουλάχιστον 10 έτη, ο οποίος θα απασχολείται επιτελικά με όλα τα θέματα που αφορούν την εκτέλεση της σύμβασης και θα αναλάβει για λογαριασμό του Παρόχου την ενημέρωση και τις επαφές με την Υπηρεσία κατά τη διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών αλλά και κατά το χρόνο εγγύησης.
ε) Ο διαγωνιζόμενος οφείλει, κατά την παραγρ. 2.ι (i και ii) του άρθρου 46 του Π.Δ.60/07, να έχει ήδη διερευνήσει την αγορά και να έχει εξασφαλίσει ότι κατά την εκτέλεση της σύμβασης θα διαθέτει τα απαιτούμενα υλικά με τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών.
στ) Οι διαγωνιζόμενοι έχουν τη δυνατότητα συνεργασίας με άλλο φορέα (εφεξής τρίτος) κατά την έννοια του άρθρου 46 του ΠΔ 60/2007, που συγκεντρώνει και πληροί τους παραπάνω όρους.

III.2.4)Πληροφορίες για παραχωρούμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.3)Όροι που αφορούν ειδικά τις συμβάσεις υπηρεσιών

III.3.1)Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία

Η εκτέλεση της υπηρεσίας επιφυλάσσεται σε συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία: όχι

III.3.2)Προσωπικό το οποίο ευθύνεται για την εκτέλεση των υπηρεσιών

Τα νομικά πρόσωπα θα κληθούν να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των στελεχών τους που θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση της σύμβασης: ναι

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Είδος διαδικασίας

IV.1.1)Είδος διαδικασίας

Ανοικτός

IV.1.2)Περιορισμοί ως προς τον αριθμό των φορέων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν

IV.1.3)Μείωση του αριθμού των φορέων κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου

IV.2)Κριτήρια ανάθεσης

IV.2.1)Κριτήρια ανάθεσης

Χαμηλότερη τιμή

IV.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού: όχι

IV.3)Διοικητικές πληροφορίες

IV.3.1)Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή:

IV.3.2)Προηγούμενες προκηρύξεις σχετικά με την ίδια σύμβαση

όχι

IV.3.3)Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων ή περιγραφικού εγγράφου

Προθεσμία για την παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα: 24.1.2014 - 14:00
Έγγραφα που χορηγούνται αντί αντιτίμου: ναι
Τιμή: 25 EUR
Όροι και μέθοδοι πληρωμής: Για τη χορήγηση των τευχών, απαιτείται υποβολή ενυπόγραφου αιτήματος των ενδιαφερομένων, που μπορεί να συμπληρωθεί σε σχετικό έντυπο της Υπηρεσίας, όπου θα περιλαμβάνονται τα στοιχεία των ενδιαφερομένων (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail), προκειμένου η Υπηρεσία να έχει στη διάθεσή της τα στοιχεία όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη που τη συνοδεύουν, σε περίπτωση που απαιτηθεί να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία ή διευκρινήσεις επ' αυτών. Η παραλαβή των τευχών από τους ενδιαφερομένους θα γίνεται επίσης ενυπόγραφα με αποδεικτικό παραλαβής, ώστε να αποδεικνύεται η ημερομηνία λήψης πλήρους γνώσης των τευχών από κάθε έναν από αυτούς. Σε περίπτωση που η παραλαβή δεν θα γίνει αυτοπρόσωπα από τον ενδιαφερόμενο, στο παραπάνω αίτημα θα περιλαμβάνεται και εξουσιοδότηση του ενδιαφερόμενου σε άλλο πρόσωπο για την παραλαβή των τευχών για λογαριασμό του.
Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 25 ΕΥΡΩ, εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια.

IV.3.4)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής

24.1.2014 - 14:00

IV.3.5)Ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής σε επιλεγμένους υποψηφίους

IV.3.6)Γλώσσα(-ες) στην (στις) οποία(-ες) μπορούν να συνταχθούν οι μελέτες ή οι αιτήσεις συμμετοχής

ελληνικά.

IV.3.7)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς

Διάρκεια σε μήνες: 9 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.3.8)Όροι για το άνοιγμα των προσφορών
Ημερομηνία: 30.1.2014 - 10:00

Τόπος:

Καλλιθέα

Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: ναι
Πρόσθετες πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία ανοίγματος προσφορών: Οι επιχειρήσεις (ημεδαπές ή αλλοδαπές) παροχής υπηρεσιών, εφόσον υποβάλλουν το φάκελο προσφοράς ιδιοχείρως στην Επιτροπή του Διαγωνισμού, νομιμοποιούνται από πλευράς διαδικασίας υποβολής, εφόσον η υποβολή της προσφοράς τους πραγματοποιηθεί:
—Από τον ίδιο τον Διαγωνιζόμενο, εφόσον πρόκειται περί φυσικού προσώπου.
— Από τον νόμιμο εκπρόσωπο ή εξουσιοδοτημένο ομόρρυθμο εταίρο μεμονωμένης επιχείρησης παροχής υπηρεσιών που έχει τη μορφή Ο.Ε. ή Ε.Ε.
— Από τον εξουσιοδοτημένο διαχειριστή σε περίπτωση Ε.Π.Ε.
— Από εξουσιοδοτημένο μέλος του Δ.Σ. σε περίπτωση μεμονωμένης Α.Ε.
— Σε περίπτωση Κοινοπραξίας Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών την προσφορά υποβάλει:
α) ο κοινός εκπρόσωπος των κοινοπρακτουσών επιχειρήσεων (που πρέπει να είναι ένας εκ των κοινοπρακτούντων διορισμένος από τις λοιπές Επιχειρήσεις με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο), είτε
β) όλοι οι κοινοπρακτούντες μαζί, ο καθένας εκπροσωπούμενος ή αντιπροσωπευόμενος κατά τα ανωτέρω εκτεθέντα.
Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσότερων διαγωνιζομένων που δε μετέχουν στον διαγωνισμό σε Κοινοπραξία, από το ίδιο φυσικό πρόσωπο.
— Σε περίπτωση Ένωσης Φυσικών ή νομικών προσώπων υποβάλλεται κοινή προσφορά η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά (παρ. 1 του άρθρου 7 του π.δ.118/2007):
α) είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη,
β) είτε από όλα τα φυσικά πρόσωπα που απαρτίζουν την ένωση ή από τους νομίμους εκπροσώπους των νομικών προσώπων που απαρτίζουν την ένωση

Newsletter

Εγγραφείτε στην υπηρεσία newsletter της Northgroup Consultants, για να μαθαίνεται πρώτοι όλα τα νέα για τα επιδοτούμενα προγράμματα...

Επικοινωνηστε

Για οποιαδήποτε απορία ή πληροφορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

  • Θεσσαλονίκη: 2310 238 150
  • Ιωάννινα: 2651 60 70 78

Κοινωνικη δικτυωση

Ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.