Ο ΟΑΕΔ τροποποίησε και επαναδημοσίευσε το πρόγραμμα επιχορήγησης 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης με επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών

Ο ΟΑΕΔ τροποποίησε και επαναδημοσίευσε το πρόγραμμα επιχορήγησης 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης με επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών, για τη διατήρηση τουλάχιστον 400.000 θέσεων εργασίας.

Η διάρκεια του συνολικού προγράμματος ανέρχεται στους δεκαοκτώ (18) μήνες, εκ των οποίων οι δώδεκα (12) μήνες αφορούν σε επιχορήγηση και οι υπόλοιποι έξι (6) μήνες σε δέσμευση.

 

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι επιχειρήσεις ιδιωτικού τομέα, οι οποίες δεν έχουν προβεί κατά τη διάρκεια του τριμήνου, πριν την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού. Επιπλέον ενδεικτικά αποκλείονται από το πρόγραμμα τα νυχτερινά κέντρα, οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης, οι εποχικές επιχειρήσεις για το εποχικό προσωπικό τους. οι έμμεσοι εργοδότες, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και του άνθρακα, οι επιχειρήσεις εις βάρος των οποίων εκκρεμεί ανάκτηση προηγούμενων κρατικών ενισχύσεων και οι επιχειρήσεις που ήταν προβληματικές την 1-8-2008.

 

 Από το πρόγραμμα επωφελούνται:

Προτεραιότητα δίνεται σε εργαζόμενους με αναπηρίες και εργαζόμενους που διανύουν το 50ο έτος της ηλικίας τους.

 

 

Σύμφωνα με τους όρους υλοποίησης του προγράμματος οι ενταγμένες επιχειρήσεις θα επιχορηγηθούν για το 50% των εργαζομένων που απασχολούν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης τους και ειδικότερα για έναν (1) έως και τριάντα (30) εργαζόμενους κατ’ ανώτατο όριο, για το 100% των εργοδοτικών εισφορών, με την προϋπόθεση να διατηρήσουν, ίσο αριθμό τουλάχιστον μη επιχορηγούμενων εργαζομένων με τον αριθμό των επιχορηγουμένων και το ίδιο καθεστώς απασχόλησης, καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις που απασχολούν ένα μόνο άτομο να συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Σ' αυτήν την περίπτωση καλύπτεται το 75% των εργοδοτικών εισφορών, με μόνη δέσμευση τη διατήρηση της θέσης εργασίας για 18 μήνες.