Αναμένεται η έναρξη προγράμματος "Στήριξη της εργασίας από το Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων"

 Σύμφωνα με αναγγελία του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Ναυτιλίας, το Σεπτέμβρη θα γίνει η έναρξη του προγράμματος "Στήριξη της εργασίας από το Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων".

 Μέσω αυτού του προγράμματος επιδοτείται το μισθοδοτικό κόστος της επιχείρησης, δαπάνες μισθοδοσίας και ασφάλισης, των επιχειρήσεων, με τη δέσμευση διατήρησεις ή και αύξησης των θέσεων εργασίας. 

 

Ως επιλέξιμες από το πρόγραμμα επιχειρήσεις θεωρούνται όσες:

- Ιδρύθηκαν την τελευταία πενταετία

- Ανήκουν στους κλάδους: οικοδομής, πράσινου τουρισμού, μεταφορών - αποθήκευσης, μεταποίησης και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας. 

- Απασχολούν τουλάχιστον έναν εργαζόμενο

- Οι επιχορηγήσεις που πιθανόν έχουν λάβει, εντός της τελευταίας τριετίας, δεν ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ.

Όσες από τις επιχειρήσεις ικανοποιούν τα παραπάνω κριτήρια θα επιδοτιθούν βάσει πρωτεραιότητας και μέχρι εξαντλήσεως του κονδυλίου.

 

Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται στο 50% του ύψους των παραστατικών μισθοδοσίας που θα κατατεθούν με μέγιστο όριο τις 10.000 ευρώ.